Utskrift

Årsberetning 2010

Publisert 18.02.2011 14:07  |  Endret 28.06.2013 09:11

Årsmøtet ble holdt i kantinen på Bærum sykehus 29. mars 2010. Referat fra møtet er tatt inn i
VBS-Nytt nr.2/2010.

Styret har siden årsmøtet bestått av:

John Kjekshus, Bærum leder
Hartvig Munthe-Kaas, Bærum, nestleder,
Else Alexandersen, Bærum
Marianne Wiese, Asker
Per Hofseth, Asker
Lena Musæus, Bærum
Carl Rieber-Mohn, Asker
Unni Fongen, Bærum

Per Hofseth har vært redaktør for VBS-Nytt og vårt nettsted www.vabs.no.
Marianne Wiese har vært saksbehandler for stipend og støtte.
Inger-Kristine Halvorsen har vært styrets sekretær og kasserer.

AR2 har vært eksternt regnskapsbyrå.
Hedenstad & Co AS har hatt revisjon av regnskap.
RDB har stått for medlemsregisteret.

Det ble i 2010 avholdt 10 styremøter. Styret har behandlet i alt 87 saker

OM STYRETS ARBEID

Styrets viktigste arbeid dette året har vært å få synliggjort sykehuseierens endringer og planer som
vedrører Bærum sykehus og sykehustilbudet, samt å være pådriver for å få best mulig tjenestetilbud for Asker og Bærum’s befolkning. Også den såkalte ”listesaken” ved Bærum sykehus har vært en viktig sak for styret.

Media-kontakt.
Muligheter for å gjøre seg gjeldende i de nevnte saker, var å etablere god dialog med media, primært Budstikka. Det lyktes vi med. Budstikka har gitt oss og andre god spalteplass, og Budstikka har selv engasjert seg positivt i saken. Ved årets slutt ble VBS, ved leder John Kjekshus, av Budstkka’s lesere valgt som ”Årets bankende hjerte”.

Kontakt med politikerne
Styret så det som helt nødvendig å få politikerne på banen i den pågående prosessen i Vestre Viken HF (VVHF) og Helse Sør-Øst. Det ble flere kontaktmøter med ordførerne i Asker og Bærum og stortingspolitikerne fra Asker og Bærum. De stilte senere opp på diverse lokale møter, i Budstikka og følger opp sakene i egen regi.

Regjeringens opplegg med nytt sykehus på Gullaug
VBS mente at Regjeringens opplegg med et nytt sykehus på Gullaug i Lier bl.a som erstatning for Drammen sykehus, ville føre til uante konsekvenser for de øvrige sykehusene, blant annet pga vanskelige grunnforhold på tomten og for å kunne overleve som lokalsykehus. VBS debatterte saken i flere lokale møter og i media. Saken ble etter hvert lagt død etter inngripen fra Arbeiderpartiet.

Endring i ledelses-struktur- gjennomgående ledelse
Gjennomgående ledelse betyr at hvert sykehus - inklusiv sykehusets ulike avdelinger - forholder seg til det sentrale lederskiktet i VVHF. Det medfører at det ikke lenger er stedlig ledelse på sykehuset, verken administrativt eller faglig på hver avdeling. Heller ikke vil det være et stedlig Brukerråd. Styret mener at sykehuset må ha en ansvarlig stedlig leder og har tatt dette, samt Brukerråd-spørsmålet, opp med VVHF i flere sammenhenger.

Funksjonsfordeling mellom sykehusene i Drammen og Bærum
Bærum sykehus har tidligere benyttet Rikshospitalet for de funksjonene som Bærum sykehus ikke har tilbud på. Disse skal overføres til VVHF og synes å skje i favør av Drammen. VBS er bekymret for at det blir store skjevheter i tilbudene til lokalbefolkningen og følger saken.

Prehospitale tjenester (akuttberedskap/ambulanse med mer) på Bærum sykehus kan miste sin forankring til Oslo Universitetssykehus fra 2011 med tap av utdanning, kompetanse og relevant flåteoversikt. VBS tar saken opp i brev til alle besluttende instanser.

”Listesaken ” ved Kirurgisk avdeling
Saken ble avslørt i januar 2010 og har vært gjenstand for mediaoppslag gjennom hele året. Styret har vært bekymret for de ansattes situasjon og sykehusets omdømme i befolkningen og besluttet å få gjennomført en meningsmåling.

8 av 10 har tillit til Bærum sykehus
Til tross for ventelistesaken har de fleste av oss både et godt inntrykk av – og tillit til det lokale sykehuset. Det viste den undersøkelsen Synovate har gjort på oppdrag for Venner av Bærum sykehus. Undersøkelsen, som hadde til formål å kartlegge sykehusets omdømme etter
at ventelistesaken ble kjent, peker bl.a.på at:
77% av de som har kjennskap til ventelistesaken, har tillit
til sykehuset
69% har meget eller ganske godt inntrykk av Bærum
sykehus
76% mener beskrivelsen ”trygt” passer ganske eller meget
godt om Bærum sykehus
Undersøkelsen vil være til stor hjelp også for det videre
kvalitetsarbeid i VVHF.

ANDRE AKTIVITETER/SAKER

Møter
VBS arrangerte åpent møte den 23. mars 2010 i Auditoriet på Bærum sykehus. Der presenterte
administrerende direktør Erik Omland i VVHF ”Bærum sykehus i dag og i morgen”.
Den 17. november arrangerte VBS ”folkemøte” i Kulturhuset, Sandvika om VVHF og Gullaugopplegget. Erik Vigander fra Budstikka ledet møtet. VBS’ sin leder innledet, viseadministrerende direktør Ole Tjomsland fra VVHF ga bakgrunnen for Gullaugopplegget. I panelet for øvrig satt ordfører Lene Conradi (Asker) og Odd Reinsfelt (Bærum), leder for ”Bevaring av Drammen sykehus” Ove Bengt Berg, styremedlem i VVHF Morten Strand og stortingsrepresentant Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet. Begge disse møtene var godt besøkt. Leder og nestleder deltok i flere møter om Gullaugprosjektet bl.a. i Eldrerådet i Bærum, Bekkestua Lions, Stortinget, Rådhuset i Asker og i Sandvika og om kreftomsorgen i Asker, Bærum (Prostataforeningen) og brystkreftomsorgen i Vestre Viken.
En av VBS styremedlemmer har vært til stede på
styremøtene i VVHF.

Flygelet ”vårt” brukes
Formiddagskonsertene i sykehusets resepsjon fortsetter til glede for pasienter og pårørende. 12 pianister er engasjert av VBS.

Verve- og informasjonsvirksomhet
Medlemsbladet VBS-Nytt kom ut med ny lay-out og tre utgaver i 2010. Foreningens nettside er fornyet og oppdatert, Minne-brosjyren og verve-brosjyren er fornyet og oppdatert i nytrykk. Vervebrosjyren ble utdelt i forb. med lokale møter, jfr ovenfor.
Høstens aksjoner i media og møter medførte langt flere nye medlemmer enn tidligere.

Prosjektet ”Kvalitetsforbedringer gjennom brukeropplevelser” ble planlagt i 2008 i samarbeid
med sykehuset. Prosjektets hovedmål var å kvalitetsforbedre og kvalitetssikre pasientbehandlingen.
Omorganiseringsprosessen med tap av viktige ressurspersoner medvirket til vanskelige arbeidsforhold
for gjennomføring av prosjektet som av den grunn ble avviklet allerede i mai 2010. Bare få delmål ble avsluttet med varig verdi. Ordningen med sykehusverter var en av de ting som ble initiert av prosjektleder og som fortsatt fungerer veldig bra.

Medlemmer
Per 31.12.2010 var antall registrerte medlemmer 4099. I tillegg er det 6 organisasjoner og 3 æresmedlemmer. I alt 307 medlemmer er blitt slettet, en del på grunn av dødsfall, noen har bedt seg utmeldt, og noen er slettet på grunn av ubetalt kontingent de siste 2 år. Vi har fått 294 innmeldinger i 2010, de aller fleste i siste kvartal. Alle tall er basert på antall enkeltmedlemskap samt at familiemedlemskap i gjennomsnitt inkluderer to personer pr. husstand.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Inntekter
minnegaver i forbindelse med bisettelser og gaver fra foreninger og medlemmer.
Av større gaver nevnes 25000 og 10000 fra to medlemmer, 15000 fra Holmen Sanitetsforening og 4000 fra Lions Bekkestua

Driftskostnadene
Av de største postene nevnes VBS-Nytt (medlemsbladet) og omdømmeundersøkelsen i etterkant av mediakjøret rundt ”listesaken” (kr.124125.-). Kostnader i forb. med minikonsertene på flygelet i sykehusets resepsjon beløp seg til kr.18714.

Stipend til ansatte
Stipendmottakere avkreves stipendrapport

Bærum sykehus

Stipend til ansatte ved Bærum sykehus i 2010

Avdeling Antall stipend Beløp (kr)
Fellesposten 3
10427
Kirurgisk avdeling
5
27335
Medisinsk avdeling 20 45695
Ortopedisk avdeling 5
19300
Intensiv 13
35558
Andre avdelinger 6 11254
Totalt 52
149569

Blakstad sykehus
Årsmøtet i 2010 fattet vedtak om en ramme på kr. 50000.- til støtte for Blakstad sykehus. Det er i år bevilget kr. 29711.- til 7 stipend og til materialer til juleverkstedet på Blakstad sykehus.

Utstyr/gaver til Bærum sykehus
Av betydelige beløp for utstyr som er anskaffet i 2010 nevnes møbler til dagligstuen på Ortopeden
(kr. 74136.-), madrasser for liggesårpasienter på Kirurgen (kr. 111340.-), flatskjermer (TV) til Kirurgen og Medisin hjerte/lungepost (kr. 80000,-). Det er også bevilget 150.000 kr til et ultralydapparat til Anestesiavd under forutsetning av at et like stort beløp tas av sykehusets budsjett. Kr. 14089.- er gitt som støtte til andre formål for personalet og for sykehusvertene.
Alle bidrag og all støtte er gitt på grunnlag av søknad og vedtak i styret.

Styret mener at Regnskapet for 2010 gir grunnlag for at foreningen fortsatt kan drive sin virksomhet etter gjeldende retningslinjer og vedtekter.

Sandvika 15. februar 2011