Utskrift

Årsberetning 2011

Publisert 02.03.2012 08:30  |  Endret 28.06.2013 09:11

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum sykehus 29. mars 2011. Referat fra møtet er tatt inn i VBS-Nytt nr. 2/2010 og finnes også på www.vabs.no

Styret har siden årsmøtet bestått av:

John Kjekshus, Bærum leder
Hartvig Munthe-Kaas, Bærum nestleder
Tove Feyling Diesen, Bærum
Unni Fongen, Bærum
Per Hofseth, Asker
Lena Musæus, Bærum
Inger-Marit Aanesen Øymo, Asker
Astrid Wattne, Bærum

Per Hofseth har vært redaktør for VBS-Nytt og vårt nettsted www.vabs.no
Tove Feyling Diesen og Astrid Wattne har i fellesskap vært saksbehandlere for stipend og støtte.
Tove Feyling Diesen har ansvaret for engasjement og oppfølging av flygelspillerne.
Inger-Kristine Halvorsen har vært styrets sekretær og kasserer.
Tandem Regnskap AS har vært eksternt regnskapsbyrå.
Hedenstad & Co. AS har revidert regnskapet.
RDB har stått for medlemsregisteret.
Det ble i 2011 avholdt 9 styremøter. Styret har behandlet i alt 83 saker.

Om styrets arbeid

Styret har også i år konsentrert arbeidet om å få synliggjort Vestre Viken HF’s planer om endringer som gjelder Bærum sykehus og sykehustilbudet til Asker og Bærums befolkning. Som en følge av dette har styret anvendt mye tid på vår høringsuttalelse som gjaldt Vestre Viken (VVHF) tilbud til befolkningen frem til 2025. Styremedlemmer har vært tilstede på flere av styremøtene i Vestre Viken HF.

Arbeid til beste for sykehuset

VBS har også i 2011 bidratt med utstyr til sykehuset for til sammen kr.1.518.489. I tillegg er ansatte tilgodesett med kr. 180.889 til faglig påfyll.

Fra aksjonsgruppe til politisk påvirkning

Styret har også i år nøye vurdert hvilke aksjonsformer som vil være best tjenelig for å fremme våre synspunkter. Fakkeltog og andre «mer synlige» former har vært diskutert. Et samlet styre har hele tiden vært enige i at betydningen av å påvirke politisk over lang tid vil kunne gi de beste resultater. Derfor har medlemmer av styret hele året hatt utstrakt kontakt med stortingsrepresentanter, kommunepolitikere og politiske partier.

Media-kontakt

Den fra 2010 gode og etablerte kontakt med primært Budstikka har fortsatt gitt oss god spalteplass. Budstikka har fortsatt engasjert seg positivt i saken i løpet av hele året.

Kontakt med politikerne

God kontakt med politikerne – i kommunene og på Stortinget har vært en forutsetning for å kunne ha muligheter til å påvirke. Utallige møter er gjennomført og vi har møtt stor velvilje – særlig med ordførerne i de to kommuner – før og etter valget i høst. Begge kommunestyrene har enstemmig vedtatt uttalelser som har støttet våre standpunkter. VBS avga en 9 siders høringsuttalelse til utkastet til ny strategi for VVHF innen fristen 7. desember 2011. Vår høringsuttalelse var også utgangspunkt for tilsvarende uttalelser fra blant annet velforbundene i Asker og Bærum.

Endring i ledelses-struktur- gjennomgående ledelse

Gjennomgående ledelse betyr at hvert sykehus – inklusive sykehusets ulike avdelinger – forholder seg til det sentrale lederskiktet i Vestre Viken HF. Styret har ment at sykehuset må ha en ansvarlig stedlig leder og tatt dette opp med Vestre Viken HF i mange sammenhenger. Vi fikk gjennomslag for dette synspunkt ved at Jardar Hals er på plass som stedlig leder på Bærum sykehus fra 1. januar 2012.

Funksjonsfordeling mellom sykehusene i Drammen og Bærum

Bærum sykehus har tidligere benyttet Universitetssykehuset i Oslo(OUS) for de funksjoner som sykehuset ikke har hatt tilbud på. Disse er vedtatt overført til Vestre Viken HF og skjer for det aller meste til Drammen. VBS ser at det blir store skjevheter i tilbudene til den lokale befolkning, men har hittil ikke nådd frem med våre synspunkter om at noen funksjoner sentraliseres til Bærum sykehus.

Prehospitale tjenester

VBS har bekymret seg sterkt for at akuttberedskap/ambulanse på Bærum sykehus kunne miste sin forankring til OUS fra 2011 med tap av utdanning, kompetanse og relevant flåteoversikt. VBS avga høringsuttalelse og deltok på høring i forbindelse med prosjekt initiert av Helse Sør-Øst om prehospitale tjenester for Asker og Bærum. Foreløpig er saken utsatt i to år inntil nærmere avklaring av konsekvenser er utredet. VBS følger saken nøye.

Brukerutvalget i VVHF

VBS har - fortsatt med en viss undring - lagt merke til at dagens brukerutvalg i Vestre Viken HF kun representerer kronikerne. Disse er oppnevnt av de ulike forbund som kronikerne representerer. Slik VBS har forstått det, representerer disse ca.40% av den totale «virksomhet» innenfor Vestre Viken HF. VBS undrer seg ganske kraftig over at vår venneforening ikke blir hørt på lik linje med brukerutvalget. Det samme gjelder for Kongsberg og Ringerike. Dette kan muligens skyldes at Drammen sykehus ikke har en egen venneforening. VBS har også stilt spørsmålstegn ved brukerutvalgets uavhengighet i forhold til administrasjonen i VVHF. I enkelte sammenheng er det vår vurdering at brukerutvalget mer har opptrådt som «mikrofonstativ» for ledelsen i VVHF heller enn å fremholde brukernes interesser. I andre sammenhenger har brukerutvalget deltatt i utarbeidelse av innstillinger og samtidig vært høringsinstans for den samme innstillingen. Helse Sør-Øst er åpne for å opprette egne lokale brukerutvalg.

Andre aktiviteter/saker

Møter

VBS arrangerte åpent møte den 29. mars 2011 i auditoriet på Bærum sykehus. Tema var «Slagbehandling i Vestre Viken HF» og «Retten til fritt sykehusvalg». Leder og nestleder har deltatt i en rekke møter med ordførerne i begge kommuner, med stortingsrepresentanter og i mange møter i lag og foreninger i Asker og Bærum. Likeså har medlemmer av styret deltatt i møter med ledelsen i VVHF Leder har vært invitert til – og deltatt i - en rekke møter i lokalmiljøet for å redegjøre for vårt syn på Strategiplanen 2025 for VVHF.

Flygelet «vårt» brukes

Også i 2011 har formiddagskonsertene i sykehusets resepsjon fortsatt til glede for pasienter og pårørende. 12 pianister er engasjert av VBS.

Sykehusvertene

For dem som er innom sykehuset på dagtid, er det ikke mulig å unngå å legge merke til sykehusvertene som på en hyggelig og vennlig måte hjelper dem som måtte ha behov for hjelp eller informasjon.

Medlemmer

31.12.2011 var antall registrerte medlemmer 4099. I tillegg var det 6 organisasjoner og 3 æresmedlemmer. I alt 307 medlemmer er blitt slettet, en del grunnet dødsfall, noen har bedt seg utmeldt og noen er slettet på grunn av ubetalt kontingent de siste 2 år. Vi har fått 294 innmeldinger i 2011. Alle tall er basert på antall enkeltmedlemskap samt at familiemedlemmer i gjennomsnitt inkluderer to personer pr. husstand.

Redegjørelse for årsregnskapet

Inntekter

Inntekter består av kontingenter, renter av vår kapital, minnegaver i forbindelse med bisettelser og gaver fra foreninger og medlemmer. Av større gaver nevnes en testamentarisk gave på kr. 100.000, kr. 50.000 fra Husmorstua, kr. 15.000 fra Holmen Sanitetsforening og kr. 10.000 fra et av medlemmene.

Driftskostnadene

Av de største postene nevnes VBS-Nytt (medlemsbladet), og drift av Web-sidene. Kostnader i forbindelse med minikonsertene på flygelet i sykehusets resepsjon beløp seg til kr. 18714.

Stipend til ansatte

Stipendmottakere får kun støtte til kursavgift, og avkreves stipendrapport.

Avdeling Antall stipend Beløp
Anestesi 2 8700
Kirurgisk avd. 25 69379
Medisinsk avd. 13 33500
Ortopedisk avd. 4 15000
Intensiv avd. 2 9190
Dialyse 3 8200
Andre avd. 14 36920
Totalt 63 180889

Blakstad sykehus

Årsmøtet i 2011 fattet vedtak om en ramme på kr. 50.000,- til støtte for Blakstad sykehus. Det er i år bevilget kr. 5.000,- til årets julemarked, men ingen stipendsøknader er mottatt. Utstyr/gaver til Bærum sykehus Av betydelige beløp for utstyr som er anskaffet i 2011, nevnes møbler til fødeavdelingen kr. 50.000.-, ultralyd til anestesiavdelingen kr. 300.000,-, ballongendoskopi til Gastroavdelingen kr. 450.000,-, ultralyd til forskningsavdelingen kr. 600.000,-, rullestoler til inngangspartiet kr. 47.400,-, i tillegg en del andre gaver. Til sammen er det bevilget kr.1.518.489,-. Alle bidrag og all støtte er gitt på grunnlag av søknad og vedtak i styret.

Styret mener at regnskapet for 2011 gir grunnlag for at foreningen fortsatt kan drive sin virksomhet etter gjeldende retningslinjer og vedtekter.

Sandvika 15. februar 2012