Utskrift

Årsberetning 2012

Publisert 02.03.2012 08:30  |  Endret 28.06.2013 09:11

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum sykehus 29. mars 2012. Referat fra møtet er tatt inn i VBS-Nytt  nr. 2/2012 og finnes også på www.vabs.no

Styret har siden årsmøtet bestått av:

John Kjekshus, Bærum leder
Per Hofseth, Asker nestleder
Tove Feyling Diesen, Bærum
Unni Fongen, Bærum
Bjørn Lunøe, Bærum
Inger-Marit Aanesen Øymo, Asker
Astrid Wattne, Bærum                                                                     
Eldfrid Hovden, Asker

Per Hofseth har vært redaktør for VBS-Nytt og vårt nettsted www.vabs.no
Tove Feyling Diesen og Astrid Wattne har i fellesskap vært saksbehandlere for stipend og støtte.
Tove Feyling Diesen har ansvaret for engasjement og oppfølging av flygelspillerne.
Inger-Kristine Halvorsen har vært styrets sekretær og kasserer.
Tandem Regnskap AS har vært eksternt regnskapsbyrå. Hedenstad & Co. AS har revidert regnskapet. RDB har stått for medlemsregisteret. Det ble i 2012 avholdt 9 styremøter. Styret har behandlet i alt 73 saker.

Om styrets arbeid

Styret har utarbeidet et sett av kort- og langsiktige målsettinger for å bidra til at Bærum sykehus blir et veldrevet, moderne områdesykehus med akuttmottak og spesialfunksjoner med stedlig ledelse på hver avdeling. Det betyr at styret også i år har konsentrer t arbeidet om å få synliggjor t Vestre Viken HF’s planer om endringer som gjelder Bærum sykehus og sykehustilbudet til Asker og Bærums befolkning. Styret har utarbeidet en rekke kortsiktige målsettinger som sammen skal bidra til at vi når vår overordnede målsetting som er nevnt ovenfor. Mulighetsanalysen for rehabiliteringen av Drammen sykehus ble fremmet av Vestre Viken, men forkastet av Helse Sør-Øst. VBS foreslo en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus for å styrke kvaliteten og redusere utgiftene. Samtidig ønsket vi at Bærum sykehus skulle videreutvikles som et områdesykehus for Aker og Bærum med lokal faglig ledelse på alle nivåer. Ny Utviklingsplan fra Vestre Viken omfatter nå 4 modeller med vekt på samlokalisering av 2 til 4 sykehus. Vi har noter t spesielt at det ikke er lagt inn planer for vedlikehold og nødvendige utvidelser ved Bærum sykehus og er engstelige for utviklingen. Styremedlemmer har vær t til stede på flere av styremøtene i Vestre Viken HF.

Arbeid til beste for sykehuset

VBS har også i 2012 bidratt med utstyr til sykehuset for til sammen kr.134 878 I tillegg er ansatte tilgodesett med kr. 203 886 til faglig påfyll.

Fra aksjonsgruppe til politisk påvirkning

Styret har også i år nøye vurdert hvilke aksjonsformer som vil være best tjenelig for å fremme våre synspunkter. Vi ønsker primært å støtte sykehuset slik at det kan fremstå som et kvalifisert og allsidig områdesykehus for Asker og Bærum, med enkelte spesialiteter fordelt mellom sykehusene. Et samlet styre har hele tiden vært enige i at betydningen av å påvirke politisk over lang tid vil kunne gi de beste resultater. Der for har medlemmer av styret hele året vedlikeholdt kontakten med kommunepolitikere og politiske partier.

Media-kontakt

Budstikka gir oss fortsatt god spalteplass og har vært positivt engasjer t i sykehus-saken i løpet av hele året.

Kontakt med venneforeningene i Vestre Viken

Det er opprettet venneforeninger ved alle sykehusene. VBS sonderer om vi har felles problemer som vi kan ta opp i fellesskap. Vi vil gjennomgå Utviklingsplanen for sykehusmodellene og se om det er grunnlag for en felles høringsuttalelse.

Gjeninnføring av stedlig ledelse på Bærum sykehus.

Oppnevning av overlege Jardar Hals som stedlig leder på Bærum sykehus 1. januar 2012 har fungert meget godt og har tilført Bærum sykehus en godt synlig sjef. VBS har også arbeidet for at det skal være stedlig faglig ledelse på alle avdelingene. Dette er bare delvis gjennomført. Dette lager uklare administrative linjer til direktøren for Bærum sykehus og administrasjonen i Vestre Viken.

Funksjonsfordeling mellom sykehusene i Drammen og Bærum

VBS anser at det bør skje en funksjonsdeling mellom Bærum sykehus og Drammen. Bor tsett fra noen få og perifere oppgaver har de tunge funksjonene blitt samlet i Drammen. VBS mener dette er uheldig  for helheten og kvaliteten ved Bærum sykehus. Selv funksjoner som tradisjonelt har vær t bedre ivaretatt på Bærum mister delfunksjoner til Drammen. Dette svekker rekrutteringsevnen til Bærum sykehus og bidrar til at pasienter må forflyttes mellom sykehus. VBS mener at Bærum sykehus må utvikles videre som et områdesykehus for østre del av Vestre Viken.

Prehospitale tjenester

Akuttberedskap/ambulanse på Bærum sykehus har fortsatt samarbeid med OUS. Dette fungerer bra og ordningen fortsetter foreløpig uendret. Man mangler nærmere avklaring av konsekvensene dersom Vestre Viken skal over ta ansvaret.

ANDRE AKTIVITETER/SAKER

Møter

VBS arrangerte åpent møte den 29. mars 2012 i auditoriet på Bærum sykehus. Tema var «Mitt urolige hjerte» Det ble også arrangert et åpent møte den 31. oktober med tema «Demens». Begge møtene var godt besøkt. Leder og nestleder har deltatt i en rekke møter med ordførerne i begge kommuner, og i mange møter i lag og foreninger i Asker og Bærum. Likeså har medlemmer av styret deltatt i møter med direktør Jardar Hals.  Leder har vær t invitert til – og deltatt i -en rekke møter i lokalmiljøet for å redegjøre for vårt syn på Strategiplanen 2025 for VVHF. Styret har hatt 9 styremøter i løpet av året og i tillegg gjennomført beslutningsprosesser via e-post.

Flygelet «vårt» brukes

Også i 2012 har formiddagskonser tene i sykehusets resepsjon for tsatt til glede for pasienter og pårørende. 12 pianister er engasjert av VBS.

Sykehusvertene

Ordningen med de frivillige sykehusver tene fortsetter til alles store tilfredshet. Det er en hyggelig og hjelpsom gjeng som hjelper dem som måtte ha behov for hjelp eller informasjon. Ordningen er et samarbeid mellom VBS og Bærum sykehus.

Medlemmer

31.12.2012 var antall registrerte medlemmer 3742. I tillegg var det 9 organisasjoner og 3 æresmedlemmer. I alt 498 medlemmer er blitt slettet, en del grunnet dødsfall, noen har bedt seg utmeldt og noen er slettet på grunn av ubetalt kontingent de siste 2 år. Vi har fått 141 innmeldinger i 2012. Alle tall er basert på antall enkeltmedlemskap samt at familiemedlemmer i gjennomsnitt inkluderer to personer pr. husstand.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Inntekter

Inntekter består av kontingenter, renter av vår kapital, minnegaver i forbindelse med bisettelser og gaver fra foreninger og medlemmer samt refusjon av moms.

Driftskostnadene

Av de største postene nevnes VBS-Nytt (medlemsbladet), og drift av Web-sidene. Kostnader i forbindelse med minikonsertene på flygelet i sykehusets resepsjon beløp seg til kr. 23235. Styrehonorar er heller ikke i år utbetalt.

Kurs til ansatte

VBS gir kursstøtte i form av kursavgift. Det innkreves kursrapport.

Bidrag til kursavgifter for ansatte ved Bærum sykehus 2012:

Avdeling Antall stipend Beløp
Anestesi 4 7730
Dialyse 5 10900
Fysioterapi 6 11400
GSR 4 6500
Intensiv
4 12400
Kir. alle avd/poliklin 12 76356
Medisin alle avd/poliklinikker 22 48300
Andre 12 36300
Totalt

209886

Blakstad sykehus

Årsmøtet i 2012 fattet vedtak om en ramme på kr. 50.000,- til støtte for Blakstad sykehus og kr 50.000,- til Legevakten. Det er i år bevilget kr. 6.000,- til årets juleverksted, men ingen kurssøknader er mottatt.

Utstyr/gaver til Bærum sykehus

Det ble vedtatt støtte til 18 søknader for utstyr og annen støtte på i alt kr 156522.- Alle bidrag og all støtte er gitt på grunnlag av søknad og vedtak i styret. Styret mener at regnskapet for 2012 gir grunnlag for at foreningen fortsatt kan drive sin virksomhet etter gjeldende retningslinjer og vedtekter.

Sandvika 15. februar 2013