Utskrift

Noter 2011

Publisert 06.03.2012 13:54  |  Endret 28.06.2013 09:11

SAK 4 FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Styret foreslår at kontingenten blir uendret i 2013.
Forslag til vedtak:
Uendret kontingent som er:
Enkeltmedlemmer kr. 200,-
Familiemedlemsskap kr. 300,-
Foreninger/bedrifter kr. 1000,-

SAK 5 VBS’ STANDPUNKTER
Her kommer det vi blir enige om på styremøtet

SAK 6 VEDTEKTER FOR VBS
Styret foreslår ingen endringer i VBS’ vedtekter. Foreningens vedtekter kan også leses på vårt nettsted: www.vabs.no

SAK 7 STØTTE TIL BLAKSTAD SYKEHUS
Omorganiseringen av sykehusene i Vestre Viken HF har ført til at Blakstad sykehus fra 1. jan. 2011 er organisert i Klinikk for psykisk helse og rus under Vestre Viken HF. Inntil videre vil likevel driften på Blakstad sykehus være som tidligere.
Årsmøtene 2009, 2010 og 2011 vedtok at VBS kunne støtte Blakstad sykehus med et beløp begrenset til kr. 50.000. Styret ønsker å opprettholde ordningen i 2012.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir Styret anledning til å gi stipend/støtte til Blakstad sykehus innenfor en ramme på kr. 50.000,- i 2012 med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

SAK 8 STØTTE TIL LEGEVAKTEN
Den kommunale legevakten har inntil 31. desember 2011 vært samordnet og samlokalisert med Bærum sykehus (FAM) gjennom en driftsavtale mellom Asker og Bærum kommuner og sykehuset. VBS har derfor sett på FAM som en del av sykehuset og har støttet den på lik linje med sykehuset. Ordningen er fra 1.januar i år endret slik at Legevakten administreres og drives av Asker og Bærum kommuner, men er fortsatt lokalisert på Bærum sykehus. Legevakten vil fortsatt ha et meget nært arbeids- og avhengighetsforhold til sykehuset. VBS ser det som rimelig at vi fortsatt kan støtte Legevakten etter samme retningslinjer som gjelder for sykehuset.

Forslag til vedtak:
Årsmøte gir Styret anledning til å gi stipend/støtte til Legevakten innenfor en ramme på kr.100.000 i 2012, etter samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

SAK 9 VALG
Styret
I følge vedtektene skal leder velges for et år av gangen, styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for et år av gangen.
Disse er på valg (tallene i parentes angir det året da de
ble innvalgt første gang):
Styreleder:
John Kjekshus (2010)
Styremedlemmer:
Per Hofseth (2010)
Hartvig Munthe-Kaas (2010)
Lena Musæus (2010)
Valgkomiteens enstemmige innstilling:
Styreleder John Kjekshus (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Per Hofseth (gjenvalg), Asker
Eldfrid Hovden, Asker
Bjørn Lunøe, Bærum

Styrets forslag til revisor og valgkomitè:
Disse skal velges for et år av gangen.
Styret foreslår:
Gjenvalg av statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad.
Han er forespurt og har sagt seg villig.

Forslag til valgkomite:
Tor Wessel Kleppan (gjenvalg)
Hartvig Munthe-Kaas (ny)
Ragnar Lien (gjenvalg)

Alle er forespurt og har sagt seg villig.