Utskrift

Noter 2012

Publisert 06.03.2012 13:54  |  Endret 28.06.2013 09:10

SAK 4 FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Styret foreslår at kontingenten blir uendret i 2014.
Forslag til vedtak:
Uendret kontingent som er:
Enkeltmedlemmer kr. 200,-
Familiemedlemsskap kr. 300,-
Foreninger/bedrifter kr. 1000,-

SAK 5 VBS ARBEIDER FOR
Disse sakene er gjengitt i grønn «boks» på siste side i siste VBS-NYTT. Klikk her for å se sakene

SAK 6 VEDTEKTER FOR VBS
Styret foreslår ingen endringer i VBS’ vedtekter. Foreningens vedtekter kan også leses på vårt nettsted: www.vabs.no

SAK 7 STØTTE TIL BLAKSTAD SYKEHUS
Omorganiseringen av sykehusene i Vestre Viken HF har ført til at Blakstad sykehus fra 1. jan. 2011 er organisert i Klinikk for psykisk helse og rus under Vestre Viken HF. Inntil videre vil likevel driften på Blakstad sykehus være som tidligere. Årsmøtene 2009, 2010, 2011 og 2012 vedtok at VBS kunne støtte Blakstad sykehus med et beløp begrenset til kr. 50.000. Styret ønsker å opprettholde ordningen i 2013.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir Styret anledning til a gi kursstøtte/annen støtte til Blakstad sykehus innenfor en ramme på kr.50.000,- i 2013 med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

SAK 8 STØTTE TIL LEGEVAKTEN
Fra 1. januar 2012 administreres og drives Legevakten av Asker og Bærum kommuner, men er fortsatt lokalisert på Bærum sykehus. Legevakten har fortsatt et nært arbeids og avhengighetsforhold til sykehuset. Årsmøtet vedtok i 2012 å støtte Legevakten med inntil kr. 100.000,- med basis i de samme retningslinjer som gjelder for sykehuset.

Forslag til vedtak:
Årsmøte gir styret anledning til å gi kursstøtte/annen støtte til Legevakten innenfor en ramme på kr. 50.000,- etter samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

SAK 9 VALG
Styret
I følge vedtektene skal leder velges for et år av gangen, styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for et år av gangen.

Disse er på valg (tallene i parentes angir det året da de ble innvalgt første gang):
Styreleder:
John Kjekshus (2010)
Styremedlemmer:
Unni Fongen (2008)
Inger-Marit Øymo (2011)
Astrid Wattne (2011)

Valgkomiteens innstilling blir fremlagt på møtet

Styrets forslag til revisor og valgkomitè:
Disse skal velges for et år av gangen.
Styret foreslår:
Gjenvalg av statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad.
Han er forespurt og har sagt seg villig.

Forslag til valgkomite:
Tor Wessel Kleppan (gjenvalg)
Hartvig Munthe-Kaas (gjenvalg)
Ragnar Lien (gjenvalg)

Alle er forespurt og har sagt seg villig.