Utskrift

Protokoll fra årsmøtet 23. mars 2010

Publisert 18.02.2011 14:07  |  Endret 28.06.2013 09:11

1. Konstituering av årsmøte
Torkild Skallerud ble valgt som møteleder.
Innkallingen til årsmøte ble godkjent.
Unni Fongen ble valgt som referent.
Randi Johnsen ble valgt til å skrive under protokollen.

2. Årsberetning 2009
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

3. Regnskap og revisjonsberetning 2009
Regnskap og revisjonsberetningen gjennomgått og godkjent.

4. Fastsettelse av kontingent for 2011
Det ble vedtatt å heve kontigenten fra 2011.
Enkelt medlemmer kr 200,-
Familiemedlemskap kr 300,-
Foreninger/bedrifter ingen endring, dvs kr 1000,-

5. Handlingsplan 2010
Handlingsplanen for 2010 ble lagt frem og tatt til etterretning.

6. Vedtekter for VBS
Vedtektene ble vedtatt som fremlagt, men med protokolltilførsel at styret skal se på formuleringen av § 11 og evt. legge frem forslag på årsmøte 2011.

7. Støtte til Blakstad sykehus
Årsmøte vedtok å gi styret anledning til å gi stipend/støtte innenfor en ramme på kr 50 000,- til Blakstad sykehus.

8. Valg
Styret: Iflg. Vedtektene skal leder velges for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen.

Følgende ble valgt:

Styreleder: John Karsten Kjekshus, ny for 1 år (Bærum)

Styremedlemmer:
Else Alexandersen, gjenvalg for 1 år (Bærum)
Marianne Wiese, gjenvalg for 1 år (Asker)
Per Hofseth, ny valgt for 2 år (Asker)
Hartvig Munthe-Kaas, ny valgt for 2 år (Bærum)
Lena Musæus, ny valgt for 2 år (Bærum)
Carl Rieber-Mohn, ny valgt for 1 år (Asker)

Revisor: Statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad ble gjenvalgt for 1 år
Valgkomite: Bodil Riisberg ble gjenvalgt, Anton B Nilsen og Tor Kleppan ble valgt som nye medlemmer.

Referent: Unni A. Fongen, Randi Johnsen