Utskrift

Protokoll fra Årsmøte 16. mars 2016

Publisert 24.04.2016 12:20  |  Endret 07.06.2016 11:27

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum Sykehus

Ca 40 medlemmer var til stede.

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen.

Hartvig Munthe-Kaas ble valgt som møteleder.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Inger Kr. Halvorsen ble valgt som referent.
Knut Knudsen ble valgt til å skrive under referatet.

2. Årsberetning 2015
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

3. Regnskap og revisjonsberetning 2015
Vedtak:

Regnskapet ble godkjent
Revisors beretning ble tatt til etterretning

4. Fastsettelse av kontingent for 2017
Ingen forslag til endring
Vedtak: Kontingenten blir uendret:
Enkeltmedlemmer kr 200,-
Familiemedlemmer kr 300,-
Foreninger/bedrifter kr 1000,-

5. Vedtekter for VBS
Ingen endringer er foreslått

6. Støtte til Blakstad sykehus
Vedtak: Årsmøtet gir Styret anledning til å gi støtte til Blakstad sykehus innenfor en ramme på kr. 50 000,- i en periode på 12 måneder etter dette vedtak, med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

7. Valg
Styret:
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen. Styreleder og 3 styremedlemmer er på valg.
Valgkomiteens leder Thor Kleppan la fram komiteens innstilling på møtet og ledet valget av styret.  Med bakgrunn i foreningens vedtekter kan styret bestå av 8 - 10 medlemmer.  Styret har nå ønsket å styrke styret med en representant, dvs at det skal velges 4 styremedlemmer.
Vedtak:
Styreleder: John Karsten Kjekshus (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år (Bærum)
Styremedlemmer:
Per Hofseth, Asker (medlem siden 2010) gjenvalgt
Bjørn Lunøe, Bærum (medlem siden 2012) gjenvalgt
Arvid Bjørneklett, Bærum, nytt medlem
Per Anders Owren, Asker, nytt medlem

Revisor:
Vedtak: Victor H. Wilson ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomite
Valgkomiteens medlemmer velges for et år av gangen. Styrets forslag til valgkomite var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak: Thor W. Kleppan, gjenvalgt
Ragnar Lien, gjenvalgt
Inger Marit Øymo, gjenvalgt

 

Sandvika 16.03.2016

Inger Kr. Halvorsen (sign)                                               Knut Knutsen (sign)

Referent