Utskrift

Protokoll fra Årsmøte 22. mars 2018

Publisert 25.06.2018 21:34  |  Endret 26.02.2019 17:12

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum Sykehus

26 medlemmer var til stede.

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen.

Per Anders Owren ble valgt som møteleder.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Wibeke Windedal ble valgt som referent.
Eldfrid Hovden ble valgt til å skrive under referatet.

2. Årsberetning 2017
Ingen spørsmål til årsberetningen.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

3. Regnskap og revisjonsberetning 2017
Ingen spørsmål til regnskapet.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent og revisors beretning ble tatt til etterretning

4. Fastsettelse av kontingent for 2019
Det var forslag om å øke kontingenten for 2019
Vedtak: Kontingenten for 2019 ble endret:
Enkeltmedlemmer kr 250,-
Familiemedlemmer kr 400,-
Foreninger/bedrifter kr 1500,-

5. Vedtekter for VBS
Vedtak: Endringsforslaget som ble lagt frem for Årsmøtet ble godkjent.

6. Valg
Styret:
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen.
Valgkomiteen ved Ragnar Lien la fram komiteens innstilling på møtet og ledet valget av styret.  Det skal velges styreleder og 3 styremedlemmer.
Vedtak:
Styreleder: John Karsten Kjekshus, Bærum (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år
Styremedlemmer:
Per Hofseth, Asker (medlem siden 2010), gjenvalgt
Per Anders Owren, Asker (medlem siden 2016), gjenvalgt
Bjørn Lunøe, Bærum (medlem siden 2010), ønsket ikke gjenvalg. Nytt styremedlem var ikke foreslått. I følge vedtektene skal styret bestå av 8-10 medlemmer. Styret fortsetter med 8 medlemmer.

Revisor:
Vedtak: Victor H. Wilson ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomite
Valgkomiteens medlemmer velges for et år av gangen.
Styrets forslag til valgkomite var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak:
Ragnar Lien, gjenvalgt
Tor Christian Bakken, ny

 

Sandvika 22.03.2018

Wibeke Windedal (sign)                                               Eldfrid Hovden (sign)

Referent