Utskrift

Protokoll fra årsmøtet 21. mars 2013

Publisert 27.06.2013 13:28  |  Endret 28.06.2013 11:13

Styreleder ønsket velkommen.
Torkild Skallerud ble valgt som dirigent.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Unni Fongen ble valgt som referent.
Bodil Riisberg ble valgt til å skrive under protokollen.

2. Årsberetning 2012
Vedtak: Årsberetningen godkjennes

3. Regnskap og revisjonsberetning 2012
Revisors beretning tas til etterretning
Vedtak: regnskapet godkjennes.
Budsjett for 2013 ble tatt til etterretning.

4. Fastsettelse av kontingent for 2014
Vedtak: Kontingenten blir uendret
Enkeltmedlemmer kr. 200,-
Familiemedlemmer kr. 300,-
Foreninger/bedrifter kr. 1000,-

5. VBS arbeider for
VBS arbeider for ble lagt frem og tatt til etterretning.

6. Vedtekter for VBS
Vedtak: Ingen endringer.
Vedtektene finnes på www.vabs.no

7. Støtte til Blakstad sykehus
Vedtak: Styret gis anledning til å gi kursstøtte/annen støtte innenfor en ramme på kr. 50 000,- med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.
8. Støtte til legevakten
Vedtak: Styret gis anledning til å innvilge kursstøtte/annen støtte innenfor en ramme på kr 50 000,- med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus

9. Valg
Styret:
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for et år av gangen. Styreleder og 3 styremedlemmer skal velges.
Følgende ble valgt:
Styreleder : John Karsten Kjekshus, gjenvalgt for 1 år (Bærum)
Styremedlemmer:
Randi Huslid valgt for 2 år, 2013 (Asker)
Per Synnes valgt for 2 år, 2013 (Asker)
Geir Schjetne valgt for 2 år, 2013 (Bærum)

Valg av revisor:
Vedtak: Statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad gjenvalgt for et år

Valgkomite
Vedtak: Thor W. Kleppan, Ragnar Lien og Hartvig Munthe-Kaas gjenvalgt for et år.