Utskrift

Protokoll fra årsmøte 26. mars 2014

Publisert 06.04.2014 19:41  |  Endret 24.04.2014 19:07

Årsmøtet ble holdt i Auditoriet på Bærum Sykehus.

Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen.

Torkild Skallerud ble valgt som dirigent.

1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Inger Kr. Halvorsen ble valgt som referent.
Kari Vik Knutsen ble valgt til å skrive under protokollen.

2. Årsberetning 2013
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

3. Regnskap og revisjonsberetning 2013
Vedtak:
Revisors beretning ble tatt til etterretning.
Regnskapet ble godkjent.
Budsjett for 2014 ble tatt til etterretning.

4. Fastsettelse av kontingent for 2015
Vedtak: Kontingenten blir uendret:
Enkeltmedlemmer kr 200,-
Familiemedlemmer kr 300,-
Foreninger/bedrifter kr 1000,-


5. Vedtekter for VBS
Forslag til ny § 11 til Vedtektene for Venner av Brum Sykehus var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak: styrets forslag ble vedtatt.
Ny § 11 lyder:
Foreningens vedtekter kan bare endres ved vedtak på årsmøtet. Årsmøteinnkallingen skal henvise til nettstedet hvor endringsforslaget kan leses, evtl. til en person som kan oversende pr. post. Dersom medlemmer ønsker endring i det fremlagte forslag, må dette fremsettes skriftlig til styret innen en uke før årsmøtet. Styret plikter å fremlegge også dette ved behandling av vedtektene på årsmøtet. Vedtektsendring krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer.

6. Støtte til Blakstad sykehus
Vedtak: Styret gis anledning til a å gi kursstøtte/annen støtte innenfor en ramme på kr 50 000,- med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.


7. Valg
Styret:
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen. Styreleder og 3 styremedlemmer skal velges.
Valgkomiteen's leder la fram komiteens innstilling på møtet og ledet valget av styret.
Vedtak:
Styreleder: John Karsten Kjekshus (leder siden 2010), gjenvalgt for 1 år (Bærum)
Styremedlemmer:
Eldfrid Hovden (medlem siden 2012), valgt for 2 år, (gjenvalg) (Asker)
Per Hofseth (medlem siden 2010) valgt for 2 år, (gjenvalg) (Asker)
Bjørn Lunøe (medlem siden 2012) valgt for 2 år, (gjenvalg) (Bærum)

Revisor:
De formelle krav til revisjon er nå endret for foreninger som har mindre driftsutgifter enn kr. 3 mill. Det betyr at revisjon av VBS' regnskap kan utføres av en tillitsvalgt person.
Styrets forslag til revisor: Victor H. Wilson som kan utføre vervet på frivillig basis.
Vedtak: Victor H. Wilson ble valgt som ny revisor.

Valgkomite
Valgkomiteens medlemmer velges for et år av gangen. Styrets forslag til valgkomite var fremlagt i sakspapirene.
Vedtak: Thor W. Kleppan, Ragnar Lien og Hartvig Munthe- Kaas, alle gjenvalgt for et år.