Utskrift

Protokoll fra årsmøte 2012

Publisert 19.06.2012 07:11  |  Endret 06.04.2014 14:09Styreleder ønsket velkommen. Torkild Skallerud ble valgt som dirigent.

1. Konstituering av årsmøte Innkalling og dagsorden ble godkjent. Unni Fongen ble valgt som referent. Kari Vik Knutsen ble valgt til å skrive under protokollen.

2. Årsberetning 2011
Vedtak: Årsberetningen godkjennes

3. Regnskap og revisjonsberetning 2011
Revisors beretning tas til etterretning Vedtak: regnskapet godkjennes. Budsjett for 2012 ble tatt til etterretning.

4. Fastsettelse  av kontingent for 2012
Vedtak: Kontingenten blir uendret Enkeltmedlemmer kr 200,- Familiemedlemmer kr 300,- Foreninger/bedrifter kr 1000,-

5. VBS` standpunkter
VBS` standpunkter ble lagt frem og tatt til etterretning.

6. Vedtekter for VBS Vedtak: ingen endringer. Vedtektene finnes på www.vabs.no

7. Støtte til Blakstad sykehus Vedtak: Styret gis anledning til å gi stipend/støtte innenfor en ramme på kr 50 000,- med basis i de  samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

8. Støtte til legevakten
Vedtak: Styret gis anledning til å innvilge stipend/støtte

innenfor en ramme på kr 100 000,- med basis i de
samme retningslinjer som for Bærum sykehus

9. Valg
Styret: Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen. Styreleder og 3 styremedlemmer skal velges.

Følgende ble valgt:
Styreleder: John Karsten Kjekshus, gjenvalgt for 1 år (Bærum)

Styremedlemmer: Per Hofseth, gjenvalgt for 2 år, 2012 (Asker) Bjørn Lunøe, valgt for 2 år, 2012 (Bærum) Eldfrid Hovden, valgt for 2 år, 2012 (Asker)

Valg av revisor:
Vedtak: Statsautoriser t revisor Ragnar Hedenstad 
gjenvalgt for ett år

Valgkomite Vedtak: Thor W. Kleppan og Ragnar Lien gjenvalgt for ett år.
Har tvig Munthe- Kaas valgt som nytt medlem for ett år.