Utskrift

Protokoll fra årsmøtet 29.mars 2011

Publisert 18.02.2011 14:07  |  Endret 28.06.2013 09:11

Styreleder ønsket velkommen.
Torkild Skallerud ble valgt som dirigent.
          
1. Konstituering av årsmøte
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Unni Fongen ble valgt som referent.
Sonja Stenmarck ble valgt til å skrive under protokollen.

2. Årsberetning 2010
Vedtak: Årsberetningen godkjennes

3. Regnskap og revisjonsberetning 2010
Revisors beretning tas til etterretning
Vedtak: regnskapet godkjennes.

4. Fastsettelse av kontingent for 2012
Vedtak: Kontingenten blir uendret
Enkeltmedlemmer kr 200,-
Familiemedlemmer kr 300,-
Foreninger/bedrifter kr 1000,-

5. VBS` standpunkter
VBS` standpunkter ble lagt frem og tatt til etterretning.

6. Endring i VBS’ Vedtekter
Vedtak: Endringene i § 6 ble vedtatt med denne ordlyd: Styret skal holde medlemmene orientert om sin virksomhet gjennom medlemsbladet VBS-Nytt og/eller andre fora som styret til enhver tid finner hensiktsmessig. De foreslåtte endringer til § 9 ledd 1,2 og 3  og § 11 ble vedtatt.

7. Støtte til Blakstad sykehus
Vedtak: Styret gis anledning til å gi stipend/støtte innenfor en ramme på  kr 50 000,-  med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

8. Valg
Styret:
Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen.
Følgende ble valgt:
Styreleder: John Karsten Kjekshus, gjenvalgt for 1 år (Bærum)

Styremedlemmer:
Unni Ayoë Fongen, gjenvalgt for 2 år, (Bærum)
Astrid Wattne, ny, valgt for 2 år, (Bærum)
Tove Feyling Diesen, ny, valgt for 2 år, (Bærum)
Inger-Marit Aanesen Øymo, ny, valgt 2 år, (Asker)

Valg av revisor:
Vedtak: Statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad gjenvalgt for ett år

Valgkomite
Vedtak: Bodil Riisberg , Anthon B Nilsen og Thor W. Kleppan  gjenvalgt og Ragnar Lien
valgt som nytt medlem, alle for ett år.

Referent: Unni A. Fongen

 

Venner av Bærum Sykehus

 

Protokoll fra årsmøte  29.mars  2011

Styreleder ønsket velkommen.

Torkild Skallerud ble valgt som dirigent.

          

            1. Konstituering av årsmøte

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Unni Fongen ble valgt som referent.

Sonja Stenmarck ble valgt til å skrive under protokollen.

 

2. Årsberetning 2010

Vedtak: Årsberetningen godkjennes

 

3. Regnskap og revisjonsberetning 2010

Revisors beretning tas til etterretning

Vedtak: regnskapet godkjennes.

 

              4. Fastsettelse av kontingent for 2012

Vedtak: Kontingenten blir uendret

Enkeltmedlemmer kr 200,-

Familiemedlemmer kr 300,-

Foreninger/bedrifter kr 1000,-

 

             5. VBS` standpunkter

VBS` standpunkter ble lagt frem og tatt til etterretning.

 

6. Endring i VBS’ Vedtekter

Vedtak: Endringene i § 6 ble vedtatt med denne ordlyd: Styret skal holde medlemmene orientert om sin virksomhet gjennom medlemsbladet VBS-Nytt og/eller andre fora som styret til enhver tid finner hensiktsmessig. De foreslåtte endringer til § 9 ledd 1,2 og 3  og § 11 ble vedtatt.

 

7. Støtte til Blakstad sykehus

Vedtak: Styret gis anledning til å gi stipend/støtte innenfor en ramme på  kr 50 000,-  med basis i de samme retningslinjer som for Bærum sykehus.

 

8. Valg

Styret:

Iflg. Vedtektene velges leder for et år av gangen. Styremedlemmene for to år, men kan unntaksvis velges for ett år av gangen.

Følgende ble valgt:

Styreleder: John Karsten Kjekshus, gjenvalgt for 1 år (Bærum)

 

Styremedlemmer:

Unni Ayoë Fongen, gjenvalgt for 2 år, (Bærum)

Astrid Wattne, ny, valgt for 2 år, (Bærum)

Tove Feyling Diesen, ny, valgt for 2 år, (Bærum)

Inger-Marit Aanesen Øymo, ny, valgt 2 år, (Asker)

 

Valg av revisor:

Vedtak: Statsautorisert revisor Ragnar Hedenstad  gjenvalgt for ett år

 

Valgkomite

Vedtak: Bodil Riisberg , Anthon B Nilsen og Thor W. Kleppan  gjenvalgt og Ragnar Lien

valgt som nytt medlem, alle for ett år.

 

 

 

Unni A. Fongen                                                                     Sonja  Stenmarck                                                                                                        

referent