Utskrift

Venner av Bærum sykehus – versus Vestre Viken HF og Helse Sør Øst RHF

Publisert 28.02.2017 00:08  |  Endret 28.02.2017 00:21

I nummer 2/2016 av VBS-Nytt gjenga vi det brevet vi sendte til styret i VVHF.  Likeså det brevet vi forfattet sammen med venneforeningene på Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

 

Hva har skjedd?

Styret i Vestre Viken HF vedtok i sitt styremøte 9. mai 2016 å bygge et nytt sykehus i Drammen.  Kostnad 8,8 milliarder kroner.  I samme styremøte ble det vedtatt å starte et nytt prosjekt «Oppgradering og utvikling for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg» - BRK-prosjektet, med en ramme er på 1.6 milliarder kroner.

Venneforeningene sendte brev til styret i HSØ, og ba om at HSØ kunne bidra til å øke rammen til 2,5 milliarder kroner.  Dette ble ikke hensyntatt.

HSØ besluttet i styremøte 16. juni å bygge nytt sykehus i Drammen.  Rammen ble satt til 8,2 milliarder kroner.  Et prosjekt ble startet for å se på besparelser, og dette endte med et styrevedtak i VVHF 19. desember.  Dette ble vedtatt i styremøte i HSØ 2. februar 2017.  VBS sendte et nytt brev til styret i HSØ i forkant av dette styremøtet med sterkt ønske om at vedlikehold og utvikling av de andre tre sykehusene også må ivaretas.

Dette brevet kan også leses på www.vabs.no.

Veien videre

Selve byggingen av det nye sykehuset i Drammen skal lånefinansieres.  Dette er ikke mulig for vedlikehold.  I de senere årene har det meste av vedlikeholdsbudsjettet gått til nødvendig vedlikehold av dagens Drammen sykehus for å kunne drifte dette sykehuset.  Det som i den samme tid er benyttet på de tre andre sykehusene er mindre saker slik at vedlikeholdsetterslepet har økt i disse årene.  Misforholdet mellom å bygge nytt og å vedlikeholde forsterkes ved at det til større vedlikeholdsarbeider ikke følger med utstyrsbevilgninger som er regelen ved nybygg. Kostnadsrammen for det nye sykehuset er vedtatt, men vi registrerer at det tilkommer tilleggskostnader, slik at kostnaden til slutt vil bli over 10, kanskje 12 milliarder kroner.  Siden dette skal finansieres over drift i VVHF faller dette til fordeling på samtlige sykehus i VVHF.

Vi vil arbeide videre for å sikre vedlikeholdet på Bæreum sykehus, og forsøke å få HSØ til å finne øremerkede midler slik at det er mulig å få dekket vedlikeholdsetterslepet.

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!