Utskrift

Referat fra temamøte 08.04.2015

Publisert 23.05.2015 11:30  |  Endret 23.05.2015 11:44

"Hvordan lager vi det gode sykehus?"

Temamøte i auditoriet på Bærum sykehus 8. april 2015 arrangert av VBS.

Leder John Kjekshus ønsket velkommen til temamøtet med fem innledere fra forskjellige ståsted i sykehusarbeidet. Han presenterte også nytt æresmedlem i VBS, Inger Kristina Halvorsen, fortalte om hennes verdifulle arbeid for sykehus og venneforening, og overrakte et diplom.

Møteleder Hartvig Munthe-Kaas understreket hvor viktig kveldens tema var, og ga ordet til «En sann byråkrat – direktør i VVHF Nils Fredrik Wisløff». Hans tema var» God sykehusledelse». «Ledelsen skal legge til rette for det gode møte mellom pasient og behandler». Spesialisthelsetjenesten er 100% underlagt Stortinget, som i de 4 helseregionene satser på 20 helseforetak – med formål å komme ut av markedsøkonomien. Hvordan brukes ressursene – de 130 milliardene på statsbudsjettet? Det er 10 ledelsesnivåer fra Stortinget ned til behandler. Oppdragene går nedover fra nivå til nivå, og månedlige rapporter sørger for oppfølging av oppdragene. Grafisk framstilling viste at VVHF har hatt god økonomisk utvikling - og er nummer 2 i kostnadseffektivitet i Norge. Innen VV er Bærum sykehus på topp – i tidsrommet 2011 til 2014 er et underskudd på 50 mill. snudd til et overskudd på 5 mill. «BS er sannsynligvis det mest kostnadseffektive sykehus i Norge». En arealplan for BS legges fram i løpet av 2015. Wisløff avsluttet med å si: «Respekt for profesjonens faglige kompetanse er en forutsetning for at ledelsen skal lykkes».

Neste innleder var overlege Christian Grimsgaard fra OUS (tillitsvalgt i legeforeningen) med tema «En god arbeidsplass med pasienten i sentrum». «Pasientbehandlingen fungerer i varierende grad». «Vi må vokte oss for å se på oppgavene som et kappløp om å tjene mest mulig penger». «Steller vi ordentlig med folk?» Grimsgaard presenterte en oversikt over pasientgrunnlaget for ulike lands sykehus, Norge har slett ikke mange små sykehus sett i forhold til andre land. En sammenligning mellom små og store sykehus viser at kostnadene pr. sengeplass stiger med antall senger på sykehuset. Leger ved små sykehus behandler flere pasienter. Dødeligheten ved hoftebrudd er 30 % større på store sykehus enn på små. Men - «Ikke alle skal behandle alt, vi trenger både små og store sykehus». Koordinasjon av alle oppgaver rundt pasienten er uhyre viktig.– Det blir viktig å spare, og da vil det kanskje bli kuttet i et avgjørende ledd i oppgavekjeden. «Ledere bør ha forankring i pasientbehandling – Dette er et krav i ledelsen av sykehus i USA». Grimsgaard avsluttet med å si at han ønsker seg bare to nivåer i ledelsen av et sykehus.

Så kom turen til overlege Jannicke Mellin-Olsen ved BS med tema «Hvordan lager vi et godt lokalsykehus?» Hun startet med å si at hun har et brennende engasjement - ikke bare for BS, men for alle sykehus. En må ta utgangspunkt i befolkningens behov, ta hensyn til befolkningsgrunnlag, geografi, reisetider, lokal risiko, sårbarhetsanalyser og rekrutteringsmuligheter- både lokale og samfunnsmessige hensyn. BS har ansvar for en stor befolkning – snart 225 000 mennesker. «Hva er behovet for befolkningen i Asker og Bærum?» Her er det ønskelig med etablering av polikliniske tilbud på nye områder. Det er bra med fedmekirurgi på BS – men de fleste pasientene kommer ikke fra Asker og Bærum. Trafikkmessig er det enklere for ambulanser å kjøre til Oslo enn til Drammen – kollektivfeltene går innover. Hensikten er god med fusjon av sykehus, resultatene ikke alltid så gode. Fusjoner skaper stor byråkrativekst, større avstand mellom behandlere og ledelsen. Det er viktig å opprettholde og utvikle kompetanse. Forskning er kriterium for et godt sykehus. «Tre begreper må være ledende i pasientbehandlingen: Kvalitet – trygghet – respekt». Mellin-Olsen avsluttet med å uttrykke et ønske om at Bærum sykehus – som dekker 4,5 % av Norges befolkning – må få bli et eget helseforetak med linje rett opp til Stortinget. Hun understreket at dette var hennes personlige mening.

Direktør Jardar Hals presenterte planen «Strategi 2020 for Bærum sykehus». «Bærum sykehus for befolkningen inn i fremtiden». Strategiplanen blir ikke lagt i en skuff, det legges handlingsplaner med mål og delmål for alle avdelinger. BS er for tiden nr. 8 i befolkningsgrunnlag for sykehus i Norge, og antall innbyggere i Asker og Bærum vokser raskest i Norge. På grunnlag av folketallet bør BS tildeles flere områdefunksjoner i Vestre Viken, og den polikliniske virksomheten bør utvides. BS har et sterkt forskningsmiljø, solide forskningsbaserte fagmiljøer med «publikasjonspoeng» og doktorgrader. Det er for store variasjoner i behandlingstilbudet i Norge. Kvalitetskontroll skal innføres ved alle sykehus. Her ligger BS i front – kvalitetskontroll er innført.

Siste innleder var ordfører Lene Conradi fra Asker: «Bidrar Samhandlings-reformen til bedre sykehus?» Hennes første ord var «JA – det tror jeg på». Hun uttrykte tillit til BS, og roste ledelsen. Samhandlingsreformen er en retningsreform – større vekt skal legges på forebygging og tidlig innsats, for å minske reparasjon og spesialistbehandling. Reformen innføres ikke for å spare, men for å bruke ressursene bedre. «Det er mange unødvendige sykehusinnleggelser, men mottakerapparatet i kommunene er ennå ikke bra nok». Conradi presenterte den kommunale helsetjenesten i Asker, og de forskjellige virksomhetsområdene – som nå er slått sammen til større enheter. Asker har 1 milliard kroner på budsjettet til helsearbeid, stor vekt legges på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Et helsehus planlegges på Søndre Borgen til 2020 i tråd med Samhandlingsreformen. Her blir det plass for diagnostisering og etterbehandling, samt kommunalt legekontor. Høsten 2015 skal 60 nye omsorgsboliger tas i bruk på Gullhella. 2017 skal Nesbru pleiehjem med 72 plasser være klar for innflytting. For tiden er det 51 dagers ventetid på pleiehjemsplass for pasienter med vedtak. I omsorgsbolig er ventetiden 135 dager. Asker kommune deltar i flere prosjekter for å sikre gode, helhetlige pasientforløp.

Det ble tid til noen kommentarer fra publikum. – Barneavdeling med heldøgns barnelege ble etterlyst, blant annet for å hindre at det blir opprettet privat barneklinikk i området.

Munthe-Kaas takket for interessante og spennende innlegg – og klarte å få til en kort pause før årsmøtet i VBS. Kjekshus takket også, og delte ut små gaveposer til innledere og møteleder.

Eldfrid Hovden