Utskrift

Referat fra Temamøte 03.04.2019

Publisert 21.05.2019 10:18  |  Endret 13.08.2019 16:35

John Kjekshus, leder av VBS ønsket velkommen med å fastslå at Bærum Sykehus (BS) leverer veldig bra på helsetjenester og at samarbeidet i Vestre Viken (VV) går stadig bedre. Fremtiden ser ganske lys ut.

 

Ordstyrer, Per Anders Owren introduserte Direktør Jardar Hals: Hva er nytt og hvordan skal vi bli bedre?

Jardar Hals ga en oversikt over hvordan VV er organisert og fordelingen av funksjoner mellom sykehusene, og hvilke tjenester ved BS som er lokale og hvilke som er regionale. Ambulansetjenesten og styring av denne skjer i samarbeid med Oslo og Akershus.

Hvordan skal vi bli bedre? Befolkningsveksten stiger raskt og antall pasienter som skal behandles økes, gjennomsnittlig liggetid på sykehus ned, likevel går ventetid på behandling ned. Bærum sykehus måles hele tiden på kvalitet. På mange områder ligger BS i toppskiktet både lokalt og nasjonalt! Nytt er at BS har fått nye funksjoner, poliklinikker for barn og for nevrologi. Vedlikeholdet går etter skjema, nye vinduer, oppgradering med helt ny og sikker strømforsyning i en krisesituasjon. Fasaden i Gamle bygget skal totalrenoveres og nytt trimrom for kreftpasienter er på plass. Pasientsikkerhet og risikostyring er blitt et helt nytt felt for hele sykehuset. Akuttmottaket er styrket med flere kirurger og ortopeder.

Nye undersøkelsesmetoder og behandlingsmåter er forsket frem. Tilbakemelding fra pasientene viser at det settes pris på god kommunikasjon, faglig kompetanse og kontinuitet i behandlingen.

 

Barnelege ved VV Florin Vikskjold, redegjorde for aktiviteten ved Barnepoliklinikken

Blant 6 barneleger fra Drammen roterer èn til BS daglig. Barna får stort sett oppfølging av samme lege. I tillegg er det en barnelege som undersøker alle nyfødte.

 

 Seksjonsoverlege ved Kreftavsnittet Martin Cornelius Ruppert fortalte at avdelingen flytter inn i nye lokaler

 Det er 5 overleger og en lege i spesialisering og de har mere 10.000 polikliniske behandlinger. 

Utviklingen innen kreftomsorgen har vært enorm med forbedring resultatene. Dette skylde genprofilering og utvikling av immunterapi som kan tilpasses den enkelte.

Målet er de "7 rights" (right patient, right drug, right route, right dose, right time, right documentation, right to refuse).

Spørsmål fra salen:
1) Nye og dyrere medisiner – hvem bestemmer hvem som får hva? Svar: Budsjettet blir større og større, men budsjettene styrer ikke behandlingen – den blir bestemt ut i fra faglige råd/vurderinger.
2) Ligger Norge etter andre land når det gjelder å bruke det beste? Svar: Vi henger litt etter. Avventer nye EU godkjente midler.

 

Seksjonsoverlege ved fødepoliklinikken Anette Grinde-Andersen, redegjorde for hvordan gravide ble tatt hånd om

BS er den 12. største fødeavdelingen i landet med ca. 1550 fødsler i året. Sykehuset tilbyr individuelt tilpasset fødselsomsorg med mulighet for vannfødsel, lystgass, avansert fosterovervåking under fødsel og det er et godt samarbeid med anestesiavdelingen med tilbud om epidural. Amming er stort på BS og i Asker og Bærum.

Barneavd. er lokalisert i Drammen og samarbeidet mellom sykehusene fungerer fint!

 

Professor og overlege ved Forskningsavdelingen Arnljot Tveit, fortalte at forskningsavdelingen ved BS har 20 medarbeidere på hel og deltid

Forskningen har gitt nye behandlings- og undersøkelsesmetoder som har bygget opp mye viktig kompetanse. Det aktive forskningsmiljøet påvirker sykehuset. Etikk og systematikk vektlegges og miljøet tiltrekker seg flere gode fagfolk.

 

Dette var et flott Temamøte med mange interessante og spennende innlegg! Spesiell takk til VBS egen dyktige ordstyrer Per Anders Owren som med grundige presentasjoner og gode spørsmål til foredragsholderne loste oss fint gjennom kvelden!