Utskrift

Referat fra Temamøte 22.03.2017

Publisert 03.05.2017 10:18  |  Endret 06.06.2017 21:02

Veien til dagens sykehus og veien videre.

Vårens temamøte 22. mars i auditoriet på Bærum sykehus var denne gangen også et jubileumsmøte, en markering av at det er 25 år siden et par tusen demonstranter dannet ring rundt Bærum sykehus og skapte «Venner av Bærum sykehus».

Leder John Kjekshus ønsket velkommen, presenterte dagens program, og ga ordet til ordstyrer Hartvig Munthe-Kaas. Munthe-Kaas mente at temamøtets overskrift også kunne vært «Det muliges kunst».

Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet med å gi en stor gratulasjonsbukett tulipaner til Kjekshus, og roste VBS for engasjert og verdifull innsats for Bærum sykehus gjennom 25 år. Så tok hun kraftig til motmæle mot Pensjonistpartiets kritikk i Budstikka av ordførerne i sykehussaken. «Sykehusutvalget for Asker og Bærum har ikke som mandat å få BS ut av Vestre Viken». Det er delte meninger om dette spørsmålet i utvalget. Asker og Bærum har ikke ansvar for BS, men ansvar for å komme med innspill til Vestre Viken og Helse Sør Øst. «Sykehusene i Bærum og Drammen er likeverdige, vi har fått løfter om at oppgaver og ressurser skal flyttes fra Drammen til Bærum. Sykehusutvalget skal løfte frem behovet for vedlikehold, arbeide for trygge og forutsigbare økonomiske forhold, og for stedlig ledelse på alle avdelinger». Ordføreren opplyste om at samarbeid og samhandling mellom BS og kommunen er blitt bedre etter Samhandlingsreformen.

John Kjekshus fortalte om da Akershus fylke i 1991 påla Bærum sykehus å foreta store innsparinger og VBS ble startet: Venneringen rundt sykehuset den 23. september i 1991 – de 12 000 underskriftene som ble sendt til statsminister Gro Harlem Brundtland. Det ble raskt 7000 på medlemslista til VBS med leder Leif Ruud. Fylkespolitikerne likte ikke dette, ny direktør nektet VBS å ha sine møter på sykehuset. Støtten til VBS var stor i befolkningen og i Budstikka – som åpnet sine dører for møter og arrangementer. Akershus fylke snudde, og bevilget 10 mill. til BS. (Akershus fylke var eier siden 1964, da fylket for den symbolske pris på én krone overtok sykehuset fra Bærum kommune.) Fra 2002 til 2009 lå BS under Helse Øst, så kom vi inn under Vestre Viken - som en del av Helse Sør Øst. Stortinget har bestemt at det skal være stedlig ledelse på sykehusene, BS har stedlig direktør og stedlig ledelse på flere avdelinger, men mangler stedlig ledelse på tre av dem: Røntgen – Laboratorier og «Intern service» (renhold og vedlikehold). Stedlig ledelse og vedlikehold av sykehuset var tema for det store folkemøtet i Bærum kulturhus i 2015, der Liv Sundt Olsen overrakte helseminister Bent Høie et brev med 12 500 underskrifter.

VBS har i året 2017 som jubileumsgave gitt sykehuset en GENEXPERT – et apparat til diagnostisering av infeksjonssykdommer. I tillegg har VBS bekostet om trekking av møblene i ankomsthallen – og (som vanlig) bidratt til finansiering av kurs for ansatte. Kjekshus avsluttet med å takke alle som arbeider på BS og i VBS – en ekstra takk til sykehusvertene. «Bærum sykehus har som oppgave å gi oss trygghet. Venneforeningen skal støtte sykehuset, og samtidig være vaktbikkje.»

Direktør Jardar Hals startet med å nevne en rekke gaver som sykehuset har fått av VBS gjennom årene – og takket for engasjement og raushet. BS er et av landets største akuttsykehus – og det eneste sykehus i Norge som er ISO-sertifisert av Veritas. De fleste sykehustjenester utføres på BS, noen i Drammen og noen på Oslo Universitetssykehus. BS tar også imot pasienter fra hele Vestre Viken til plastikk kirurgi og fedmeoperasjoner. BS har den 10. største fødeavdeling i Norge, poliklinikk for barn og nevrologi skal utvikles videre i 2017. Sykehuset er blant de 2-3 beste når det gjelder overlevelse etter hjerneslag. Lav dødelighet på intensivavdelingen (på 5. plass). Sykehusinfeksjoner er det lite av. Forskningsavdelingen har høyt nivå og gode faglige resultater, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det er opprettet formelle organer for samarbeid med kommunale institusjoner i Asker og Bærum, og felles lederutvikling med de kommunale helsevesen. Men legevakten er ikke en del av BS, den ligger under kommuneoverlegen i Bærum. Det er lagt detaljerte planer for vedlikehold. Det er bestemt at BS skal få en ny MR-maskin i 2018. Jardar Hals avsluttet med å rose de ansatte på sykehuset for dyktighet og innsats.

Nils Fredrik Wisløff viste en rekke tabeller over utviklingen i Vestre Viken – en positiv utvikling på alle områder. Han understreket spesielt at i løpet av fem år har arbeidsproduktiviteten øket med 25 %. VV er på dette området best i HSØ, og best i Norge. BS har 25 % av alle sengene i VV.

Wisløff tok tak i spørsmålet om stedlig ledelse. «Det er ganske sterk stedlig ledelse av sengeavdelingene på BS, men økonomien i VV inneholder elementer som ikke egner seg for stedlig ledelse av røntgen og laboratorieavdelingene samt interntjeneste». Planene for det nye Drammen sykehus er noe redusert, og funksjoner skal flyttes til BS. Som følge av kommunesammenslåingen, skal 13 000 Røyken-innvånere flyttes fra DS til BS. Investeringene på BS skal økes, spesielt til forskningsavdeling, barne- og nevrologisk poliklinikk og laboratorium. Styret i VV dobler takten i vedlikehold av sykehusene i Hønefoss, Bærum og Kongsberg (800 mill. over ti år) etter at det har ligget nede i 4 år. Stortinget har vedtatt at BS skal være et stort lokalsykehus med akutt-tjenester, og også med tjenester for hele VV. Det er ingen signaler fra statlige myndigheter om omorganisering av VV. Wisløff nevnte planene om en «kjernejournal» med helseopplysninger for alle innbyggere i Norge – «én pasient – én journal». Det er ikke avklart hva som skal stå i denne journalen, personvernet er med i bildet. Han avsluttet med å si: «Bærum sykehus er et godt og fremtidsrettet sykehus, en verdig representant for Vestre Viken».

Hartvig Munthe-Kaas ledet møtet kjapt og effektivt, takket alle opptredende, og ønsket lykke til med utviklingsplanen for Bærum sykehus. I diskusjonen kom det opp spørsmål om vedlikeholdsbudsjettet er tilstrekkelig og om hvorfor det ikke kunne etableres stedlig ledelse ved røntgen avdelingen og laboratoriet uten at det kom noen avklaring på disse sakene.

Eldfrid Hovden