Utskrift

Referat fra temamøte 10.11.2015

Publisert 10.01.2016 19:50  |  Endret 25.03.2016 15:11

Ny nasjonal helse- og sykehusplan 2015.

Hvordan angår den Bærum sykehus?

Temamøte i Bærum Kulturhus 10. november 2015 arrangert av VBS i samarbeid med Budstikka.

IMG 2124

Fullsatt sal i Bærum Kulturhus.

 


IMG 2127

 En glad og rørt John Kjekshus ønsket velkommen i den proppfulle salen. «Mye har skjedd siden forrige helseplan for 13 år siden, erfaringer, ny forskning og ny teknologi tilsier at planen bør revideres».

Møteleder Tor Christian Bakken innledet med å si at det vel aldri tidligere hadde vært samlet så mange i kulturhusets store sal. Han ga ordet til Liv Sundt Olsen, som sammen med tre andre Bærumskvinner har samlet inn 12 500 underskrifter i kamp for at Bærum sykehus skal være et moderne, veldrevet sykehus, med gode forhold for ansatte og for innbyggerne i Asker og Bærum.

IMG 2130Helseminister Bent Høie uttrykte ydmykhet overfor de mange underskriverne, og kom med klar beskjed om at Bærum sykehus (BS) ikke er truet. «BS kommer til å utvikle seg og få nye oppgaver» - men han sa ikke noe om hvilke. I forkant av møtet åpnet Høie en ny «Autolab» (til analysering av laboratorieprøver) på BS – den første i Norge, den neste blir installert i Østfold nye sykehus.

«Ny helse- og sykehusplan skal være et løft for pasientene. Dagens kompliserte system har vært bra for de ressurssterke, men ikke for de svake. Vanlige lidelser skal desentraliseres til de små sykehusene, sjeldne og vanskelige lidelser skal sentraliseres til de store – som skal ha de kostbare teknologiske hjelpemidlene, og de beste spesialistene. Pakkeforløpene i kreftbehandlingen er sykehusplanen i miniatyr – og skal overføres for de andre sykdommene. Fremtidens pasienter skal få fremtidens behandling».

Tarald Rohde orienterte om evalueringen som SINTEF har utført om omstillingsprosessen i helse Sør-Øst (HSØ). Stortinget forventet at sammenslåingen i Osloregionen skulle gi en effektiviseringsgevinst – som skulle komme resten av landet til gode. Det gikk ikke slik. SINTEF fant ingen positive utslag av sammenslutningen. Oslo trenger et nytt sykehus, de eksisterende har ikke plass til alle. Avstanden til andre sykehus er blitt større når det gjelder forskning. Rapporten lister opp 8 læringspunkter for videre utvikling. Rohde er skeptisk til å samle Oslosykehusene på Gaustad. Han avsluttet med å vise et kart over pasientgrunnlaget i Vestre Viken (VV). Ringerike, Asker og Bærum utgjør fler enn halvparten i dagens situasjon.

«Erfaringer og forventninger fra store og små sykehus etter sykehusreformen». Overlege på AHUS (tidligere på BS) Gunder Lilleaasen fortalte at små sykehus  har lavere kostnad pr. pasient, viser bedre pasienterfaringer, større eierskapsfølelse for sykehuset hos personalet – med den sterkere nærheten mellom administrasjon og medisinsk personale, og de ansatte seg imellom. Rapporter fra England og Sverige viser det samme. I en undersøkelse av «overlevelse» på sykehusene i Norge, skåret 5 lokalsykehus høyest, sammen med Bærum sykehus og tidligere Aker. «Et stort sykehus er ingen garanti for kvalitet».

President i Den norske Legeforening Marit Hermansen  roste Bent Høie for å ha satt i gang dette arbeidet, og var glad for at saken skal behandles politisk i Stortinget. Legeforeningen har gjort innspill: «Planen må innebære forutsigbarhet for ansatte og kommuner. Lokalsykehusene må ha stedlig ledelse. Sykehuset som utdanningsinstitusjon er viktig – kirurgen må ikke tas vekk! Et sykehus må ha indremedisin, anestesi og kirurgi – røntgen og laboratorium er nødvendige hjelpetjenester. Vedlikehold av bygningene må bli bedre. Som eksempel på vellykket samarbeid mellom små og store sykehus nevnte hun Voss/Haukeland.»

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krogh føler sterkt ombudsrollen i denne saken: «Hvorfor ønsker vi oss ut av Vestre Viken? Hvorfor føler vi engstelse og uro rundt sykehuset?» Hun er enig med Bent Høie i at samarbeid må til – men det IMG 2151må være et likeverdig partnerskap. «Hvis vi hadde hatt et likeverdig partnerskap i Vestre Viken, hadde vi ikke sittet her i dag». «Planen om salg av sykehusleilighetene ergrer og engasjerer. BS har en stor eiendom, sykehuset kan bygges ut, bilene behøver ikke stå på bakken. Alderspsykiatri på BS er greit, men det må ikke gå ut over somatikken».

Anestesioverlege og tillitsvalgt Jannicke Mellin-Olsen elsker sykehuset, men har ikke ro i sjelen: «Hva skal sykehuset inneholde? BS må utvikles til å fylle befolkningens behov. Oslosykehusene er overfylte, BS kan over natten utvide sengekapasiteten. Bærum nye sykehus ble bygget for vel 400 senger men har i dag bare 198 senger i bruk. Det er negativt at ikke BS har direkte kommunikasjon oppover i systemet – alt går via Drammen».

Overlege og tillitsvalgt Torill Morken er stolt av BS. «Det er helt unødvendig med overstyring fra Drammen – og dessverre vanskelig å finne gevinster av det. Administrasjonen er alt for toppstyrt, en tredel av BS har ikke stedlig ledelse (røntgen, lab og interne tjenester, dvs økonomi, vedlikehold, kjøkken, renhold, personal administrasjon). I siste periode var BS det mest kostnadseffektive i landet. Mer enn 70 % av investeringene har de siste år gått til Drammen – som skal rives om få år. Likestilling er bedre enn tvangsekteskap!»

Tillitsvalgt for sykepleierne Anne-Grethe Bjaaland tok for seg samarbeidet med Blakstad. Dette var tidligere meget godt, men er blitt dårligere etter BS kom inn i VV. Hun etterlyste utnyttelse av sengekapasiteten ved BS, som for få år tilbake hadde 450 senger, nå er 198 i bruk. «Hvis alderspsykiatrien skal flyttes til BS, må det bygges et nytt hus – disse pasientene må få lov til å være på bakkeplan!»

Det var en rekke spørsmål fra salen – bl.a.:

«Hvor kommer de fra, de 1,5 milliarder kroner til vedlikehold i VV, som styreleder Almlid nevnte i Budstikka? Må det finansieres med lån?»

«Hvorfor ikke barneavdeling og reumatologi på BS?»

Bell spurte salen hvor mange som ville ut av Vestre Viken. Resultatet ble 500 for og 3 imot.

En henstilling til Asker kommune om å sørge for at ikke deler av Blakstad blir lagt ut for salg. « Hvis salg, må området tilbakeføres til landbruket til landbrukstakst.»

«En del pasienter kommer til feil sykehus fordi innkalling fra VV ikke er tydelig nok på hvor undersøkelsen skal foregå, navnet Bærum sykehus kommer helt tilslutt i brevet».

Noen bemerkninger til slutt: Lisbeth Hammer Krogh som svar på spørsmål fra salen om hva publikum og politikere kan gjøre nå: «Vi må påvirke der vi kan».

Maartmann Moe: «Før noe vedtak gjøres om BS, bør allmennlegene bli spurt om hvilke sykehustjenester det er størst behov for».

Fra en eldre mann i salen kom en innstendig oppfordring til BS. «Dere må ikke slutte med å dele ut pysjamasbukser til pasientene – det er nedverdigende å gå i korridoren uten bukse!»

Møteleder hadde ingen lett jobb når det gjaldt å holde tiden – men John Kjekshus fikk takket og avsluttet før halv ni.

 

 Eldfrid Hovden