Utskrift

Referat fra temamøte 31.10.2016

Publisert 07.02.2017 14:59  |  Endret 25.02.2017 16:03

Bærum sykehus mot 2030 – hvordan forbli på norgestoppen?

Et fullsatt auditorium med over 100 fremmøtte fulgte de 4 innledningsforedragene og den etterfølgende paneldebatten, under engasjert ledelse av ordstyrer Erik Wold.

John Kjekshus, Leder av Venner av Bærum Sykehus, ønsket velkommen, og opplyste at Bærum Sykehus er det 8. største i Norge og er lokalsykehus for 38% av befolkningen i Vestre Viken.  Han uttrykte bekymring for at dagens gode pasientbehandling ved Bærum sykehus er utfordret ved at manglende vedlikehold og oppgradering vil bremse utviklingen av sykehuset.

Jardar Hals, klinikkdirektør ved Bærum sykehus, orienterte om reduserte ventelister og gode behandlingsresultater.  Bærum Sykehus har solid kompetanse på akutt- og intensivmedisin og scorer høyt på nasjonale målinger på effektivitet og overlevelse. Sykehuset er blant de beste på behandling av hjerneslag og har et aktivt forskningsmiljø.

Torbjørn Almlid, styreleder i Vestre Viken, viste til Vestre Vikens visjon om å levere «Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi».  Han understreket ønske om å ligge langt fremme ved å ta i bruk ny kunnskap og teknologi.

Almlid satte stor pris på engasjementet fra VBS og de andre venneforeningene i Vestre Viken, og var opptatt av å ha en positiv dialog med innbyggerne i Asker og Bærum.

Han orienterte om behovet for, og prosessen rundt nytt sykehus i Drammen, og håper å sette spaden i jorda ved slutten av 2017.  Kostnadsrammen for selve sykehuset er på 8,2 mrd kr, pluss tomt, IT og infrastruktur resulterer i totalt rundt 10 mrd kr.  Selv om 70% kan lånefinansieres gir dette store økonomiske utfordringer for Vestre Viken.

Almlid så behovet, men ga ingen løfter, for å øke budsjettet på 1,6mrd kr for vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg.  Det kan vi ikke forsvare innenfor dagens planer for Vestre Vikens økonomi.  Han skisserte tre veier til «å skaffe en milliard ekstra»; 1. Drive sykehusene i Vestre Viken mere effektivt. 2. Være flinkere til å selge fast eiendom 3. Staten bidrar med annen finansiering.

Tom Lybeck, prosjektleder Vestre Viken, presenterte arbeidet med en omfattende idefaserapport om oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum.  Arbeidet er utført etter nasjonale retningslinjer, med innspill fra arbeidsgrupper på alle tre sykehusene.  Totalt ble det avdekket et vedlikeholdsetterslep på 1,6 mrd kr, mens en teknisk oppgradering og utvikling frem mot 2030 ville kreve investering på 2,5 mrd kr.  Arbeidet videreføres i 2017 i en mer detaljert forstudie.

Arthur Buchardt, eiendomsutvikler, argumenterte for en mer aggressiv markedsføring av våre løsninger.  Bruk media aktivt med enkle og klare budskap, og spill på følelser.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum, manet til edruelighet ved bygging av det nye sykehuset i Drammen, slik at det også ble ressurser til de andre sykehusene.  Hun minnet om at det i dag var ledig kapasitet, og også lett tilgjengelig tomt for utvidelse ved Bærum sykehus.  Viktig at Vestre Viken også setter av ressurser til ny velferdsteknologi.  Hun orienterte om at Asker og Bærum kommune Sykehusutvalg følger utviklingen tett, og setter stor pris på engasjementet fra Bærum Sykehus Venner.

Oppsummering.

Venner av Bærum Sykehus fikk satt fokus en sentral problemstilling for å opprettholde høy kvalitet på helsetjenestene fra Bærum sykehus.  Styreleder Almlid registrerte forståelse for vår ønsker om økte budsjetter, men konkluderte med at Vestre Viken nå ikke hadde økonomi til å imøtekomme dette.  VBS vil fortsette arbeidet for å øke budsjettet for oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, Kongsberg og Ringerike fra dagens 1,6 mrd kr til 2,5 mrd kr.

PAO, 27.01.2017