Utskrift

Referat fra temamøte 31.10.2013

Publisert 15.11.2013 12:04  |  Endret 23.02.2014 22:22

«Bærum sykehus etter valget»

 Styreleder John Kjekshus ønsket velkommen, refererte fra de politiske partier før valget – alle ville slå ring rundt Bærum sykehus. Han understreket erfaringer fra senere års fusjoner av sykehus – store sykehus blir lett for store. «Bærum sykehus har en ideell størrelse».

Adm. direktør i VVHF Nils Fr. Wisløff var bedt om å legge fram en utviklingsplan for Bærum sykehus. Han repeterte bakgrunnen for opprettelse av VVHF, «for å sikre kvaliteten på spesialiserte tjenester, må man etablere et tilstrekkelig opptaksområde» - det må være 400 – 500 tusen mennesker. Klinikkmodellen ble overtatt som kopi fra Oslo. Han roste Bærum sykehus, og fortalte litt om Bærum sykehus’ historie.  - «Det skal legges til rette for at spesi-aliserte tjenester skal utvikles på Bærum. – En sterk geriatrisk avdeling her skal ha område-funksjon i VV. – Blakstad utvikles til Distriktpsykiatrisk senter for Asker, Hurum og Røyken. – Nybygg på Bærum sykehus skal bli DPS for Bærum. – De 62 000 m2 på Bærum skal utnyttes fullt ut. – Det trengs et skikkelig løft på Bærum. – 1,2 mrd. er avsatt til fordeling på sykehusene i VV til videreutvikling av somatikken og psykiatrien. – Styret i VV er like spent på hva den nye regjeringen vil gjøre med helseforetakene som vi er». Lokaliseringen av det nye sykehuset er utsatt, enten Drammen eller Nedre Eiker. Det utarbeides «mulighetsstudier» for videre-utvikling av Bærum sykehus.

Sykehusdirektør Jardar Hals fortalte fra sykehuset: «Det er god dokumentasjon for høy kvalitet på Bærum. – I overlevelse er Bærum ett av de tre beste i Norge. – God meldekultur på avvik. – Det drives betydelig forskning. – Det er framgang i kommunikasjonsprosjektet. – Et stort prosjekt om tarmkreft og andre tarmlidelser er igangsatt. – Slagbehandlingen bygges opp. – Ønsker å videreutvikle det medisinske.»

Førsteamanuensis, leder for HR utvikling i direktørens stab ved OUS Lars Erik Kjekshus: Ideell størrelse på sykehus – finnes den? Om organisasjonsutvikling og sykehusenes tilpasninger«Mye forskning, og stor variasjon i studiene. – Effekten reduseres med  fler enn 600 pasientsenger. – Ingen dokumentasjon på sammenheng mellom volum og kvalitet. – Fusjoner fører til mindre kostnadseffektivitet. – Endringer i organisasjon innfrir sjelden forhåpningene. – Ved endringer ovenfra øker konfliktnivået hos de ansatte». Referanser til sykehusfusjoner i Stockholm, Gøteborg, Danmark og England.

Overlege ved Gjøvik sykehus Øystein Stubhaug: «Hva karakteriserer et godt sykehus?»  «Samhandling og nærhet mellom leger og annet personale. – Informasjonsoverføring blir vanskelig hvis man har for mange oppdelte avdelinger. – Optimalt befolkningsgrunnlag er fra 100 000 til 250 000, både for basisfunksjoner, elektivt og akutt. – For indremedisin og ortopedi er det nok med 100 000. - Det er positivt med breddekompetanse i en avdeling. – Grunnopplæringen er best i perifere sykehus. - Det er av flere grunner negativt med sterk sentralisering, det er ingen empiri for at store sentraliseringer lønner seg. Soki Choi viser i sin rapport at 9 av 10 fusjoner mislykkes.. – Det beste er å holde fingrene av fatet hvis det er noe som fungerer!».

Overlege Åse Tangerud ved røntgenavdelingen på Drammen sykehus «Hvorfor bor jeg i Bærum, men jobber i Drammen?» «Det er spennende å jobbe på et sykehus med mange spesialiteter. – Viktig å ha et nært tverrfaglig samarbeid, avansert diagnostikk krever tverrfaglige team. – Røntgenavdelingen er sentral i alle sykehus, ny teknologi bør være tilstede. – God drift og god kvalitet gir god rekruttering. – Det er nødvendig med høyt fagnivå i kirurgi, gynekologi, ortopedi på Bærum sykehus. – Bærum har et annet datasystem enn de tre andre i VV, det hemmer kommunikasjonen.»  Hun understreket flere ganger hvor viktig det er å ha tverrfaglige team, oppdatert utstyr og felles datasystem.

Hovedtillitsvalgt ved OUS, sentralstyremedlem i Den norske legeforening, overlege Christian Grimsgaard: «Hvordan styrer vi de mellomstore sykehus?» «Ved store sykehus blir avstanden stor mellom fagmiljøene. – Bærum sykehus er passe stort. – På Bærum blir 49 av 50 lårhalsbrudd operert innen 36 timer, ved OUS må 1 av 4 vente mer enn 48 timer på operasjon. - Pleie, omsorg og lokal forankring er like viktig som god spesialist-behandling. – Sykehus må bygges opp nedenfra. – Det er ikke røntgen som er sentralt i et sykehus, men pasienten. – Stedlig direktør ved et sykehus er essensielt. – Sammenslåinger har generelt negativ virkning på kostnadseffektiviteten.»

Redaktør i Budstikka, ordstyrer Tor Christian Bakken ledet også paneldebatten, som stort sett ble en spørsmålsrunde mellom publikum og panelet. Wisløff fikk mange spørsmål. Han kunne ikke love at Bærum skulle få beholde alt de har, men kan kanskje få nye oppgaver. Han må innordne seg etter overordnede beslutninger. De økonomiske rammene er avgjørende. Overskuddet i VV gjør at Bærum vil få en del nytt utstyr, deriblant en etterlengtet MR. – Ellers kom det fram sterkt ønske om stedlig ledelse av røntgenavdelingen. - Krav om at det i flere år framover må settes av nok midler til å rette opp det forsømte vedlikeholdet på Bærum. – Jardar Hals framholdt at forsømmelsen ikke bare gjaldt vedlikehold av bygningene, men også det medisinske utstyret.- Det kom fram kritikk av det økonomiske systemet – som gjør at ledelsen ved sykehus jakter på de mest lønnsomme sykdommene. Attraktive tiltak prioriteres. –

Fra forsamlingen ble de ansattes stemme etterlyst. Kirurgisk overlege Kari Løvviks sterke innlegg gjorde inntrykk på publikum: «Det er viktig at et sykehus har et bredt spekter av spesialister for på en god måte å kunne ivareta de ulike og ofte sammensatte medisinske problemstillinger – både akutt og elektivt. Viktig er det også at de ulike spesialistene har lokal forankring og kjenner hverandre. Demonteringen av Bærum Sykehus har først og fremst rammet kirurgisk avdeling, med tap av karkirurgi og en av våre beste kirurger - som også hadde annen spesialkompetanse. Så mistet vi brystkirurgi, og dernest urologiske kreftoperasjoner (både prostata- og nyrekreft). Strippingen av kirurgisk avdeling er meget alvorlig for sykehuset. Når kirurgisk avdeling blir fratatt oppgaver, blir vi faglig mindre attraktiv - og får problemer med å rekruttere de beste spesialistene. Innskrenket kirurgisk virksomhet medfører i neste omgang tap av faglige utfordringer for anestesilegene – og derved en svekkelse av anestesiavdelingen. Dette vil igjen kunne ramme Kvinneklinikken og indremedisinsk avdeling når de har behov for anestesitjenester. – Å legge eldrepsykiatri til Bærum, kompenserer ikke for demonteringen av kirurgisk avdeling.»

Hovedtillitsvalgt for overlegene på Bærum, Toril Morken fortsatte: «Den usikre situasjonen for sykehuset og de ansatte skaper uforutsigbarhet og utrygghet – både for befolkningen i Asker og Bærum, og for de ansatte. Det er lagt en svært detaljert utviklingsplan for Vestre Viken, det er underlig at ikke ledelsen i VV har lagt en plan for utvikling av Bærum sykehus. Det må lages en utviklingsplan for Bærum sykehus!»

Eldfrid Hovden