Utskrift

Referat Temamøte 2011

Publisert 23.05.2011 07:25  |  Endret 28.06.2013 09:11

Slagbehandling i Vestre Viken Helseforetak og Fritt Sykehusvalg

Overlege dr.med. Christian Lund  fra Rikshospitalet  var første foredragsholder:
Det er ca 16 000 hjerneslagtilfeller hvert år i Norge. Hjerneslag er den 3. hyppigste årsak til invaliditet/død. 3 av 4 er over 70 år. Forekommer også hos barn og ungdom. 85% av hjerneslagene skyldes at en blodpropp brått stenger for gjennomstrømning av blod i hjernen (hjerneinfarkt), mens 15 % skyldes en blødning fra en blodåre i hjernen. Hjernen er et komplisert organ som styrer alle våre handlinger og tanker og som er avhengig av en stor blodgjennomstrømning i et omfattende nettverk av årer. Når blodgjennomstrømning stopper opp, vil raskt mange hjerneceller dø.  Behandling av hjerneslag er kampen om å redde de skadede cellene. Det må skje raskt da tidsfaktoren spiller en avgjørende rolle for å redde hjernecellene.
Hjerneslag skjer brått, og symptomene er halvsidig lammelse, halvsidige føleforstyrrelser, talevansker, synsbortfall. Når dette oppdages skal 113 straks ringes. Ambulansen bringer pasienten til sykehus som kan stille en rask diagnose ved hjelp av MR eller CT og deretter starte behandling . Behandling ved blodpropp til hjernen kan være intravenøst propp-oppløsende legemiddel innen 4,5 time eller å ”fiske” proppen. Jo raskere en hjerneslagpasient kommer til behandling, dess bedre er utsiktene til godt resultat. En slagbehandlet  pasient har etter den akutte behandlingen, nesten alltid behov  for rehabilitering.

Overlege Eva Jacobsen fra Rikshospitalet  fortalte om ”proppfisking” som er en relativt  ny behandlingsform etablert de siste 5-10 årene og som hun sammenlignet med rørleggerarbeid.. Etter at proppen er nøyaktig identifisert via røntgen, benyttes et tynt kateter som settes inn i blodåre i lysken og derfra styres til det aktuelle sted i hjernen. Der ledes en ”gripetang” ut fra kateteret som tar tak i proppen, gjemmer den i kateterhylsen og trekker den med seg ut. Dette ble vist på bilder og viser oss hvor langt man er kommet i det meget spesialiserte sykehustilbudet. Slik ”proppfisking” kan foretas innen 8 timer etter at hjerneinfarktet har oppstått.  Denne behandlingsmetoden er vellykket i 50-70% av tilfellene, men det er bare noen få pasienter der det ligger til rette for denne type behandling. I vårt område gjøres denne behandlingen kun på Rikshospitalet.

Avd.overlege Gro Vik Knutsen, seksjon for geriatri, slag og rehablitering ved Bærum sykehus,  fortalte om VVHF’s og Bærum sykehus’ tilbud :
Alle 4 sykehusene i VVHF har enheter for akutt slagbehandling Bærum sykehus behandlet flest pasienter siste år (450 pasienter). På Bærum sykehus følges standard prosedyre iflg. nasjonale retningslinjer for akutt slagbehandling. Slagenheten ble startet i 1995 og har siden behandlet slagpasienter fra Asker og Bærum og har også tilbud om påfølgende rehabilitering. Bærum sykehus tar imot hjerneslagpasienter hele døgnet alle dager og har tilbud om akutt blodpropp-oppløsende behandling 24 timer i døgnet alle ukens dager.. Det er ingen slagpasienter fra Asker og Bærum som sendes til Drammen sykehus, (men annen akutt nevrologi sendes til Drammen). Kun de pasientene som etter en vurdering er aktuelle for fisking av blodpropper overflyttes til Rikshospitalet .  Noen få pasienter med dramatiske symptomer , og gjerne helt unge pasienter som ofte har spesiell og sjelden slagsykdom, kjøres unntaksvis direkte med ambulanse til RH. Ingen pasienter fraktes først til Bærum , så til Drammen og videre til RH! Hun understreket på nytt viktigheten av å få pasienten raskt til sykehus.

Fritt sykehusvalg ble foredratt av seniorådgiver Janne Kjøllesdal, Helsedirektoratet

Fritt sykehusvalg er en lovhjemlet rettighet. Den gjelder kun planlagt behandling /utredning (ikke akuttbehandling) ved offentlige sykehus eller private sykehus som er organisert i det offentlige helseforetaket.. Man kan bare velge sykehus med samme spesialistkompetanse (samme nivå) som det sykehus man er henvist til. Man kan velge sykehus utenfor den helseregion man tilhører, men det medfører vanligvis mer egenbetaling når det gjelder reisekostnader. 
Grunnen til at det kan være ønskelig å velge et annet sykehus enn det man er henvist til, kan være flere. Ventetid på å bli behandlet er ofte den viktigste. Men det kan også dreie seg om for eksempel kvalitet på behandling. Helsedirektoratet har en nettside www.frittsykehusvalg.no  med opplysninger  om ventetider og ulike kvalitetsfaktorer  for behandling av spesifikke sykdommer  på de enkelte sykehus. Bl.a kan man finne antall operasjoner som foretas av ulikeoperasjoner på de enkelte sykehus. Om man ikke har tilgang til internett eller synes nettsiden er vanskelig å lose seg gjennom, har Helsedirektoratet en spesiell rådgivertelefon: 800 41 004. Fastlegen bør og skal også kunne veilede pasienten i slike tilfeller.