Venner av Bærum Sykehus historie

Venner av Bærum Sykehus historie

Publisert av John Karsten Kjekshus den 06.06.17. Oppdatert 03.03.21.

Avdelingene for kvinnesykdommer og rehabilitering ble foreslått nedlagt. Sykehuset var i en elendig økonomisk forfatning og tusenvis av pasienter sto på venteliste for undersøkelse og behandling. Resursene i fylkeskommunen var små og det var stor rivalisering mellom sykehusene i Akershus. Slik sett er det det er intet nytt under solen. Irritasjonen var stor, sykehuset var jo knapt 10 år gammelt og veien til Sentralsykehuset i Akershus (SiA) var lang. Man mente som i dag at Bærum sykehus var et fullgodt sentralsykehus-tilbud for Vestre Akershus.

Den 23. september 1991 møtte det derfor opp et par tusen mennesker for å gi uttrykk for sin misnøye med driften av sykehuset. Norges Husmorforbund samt en del andre organisasjoner hadde satt i gang en underskriftkampanje som resulterte i 12 000 underskrifter og penger til sykehuset. Disse underskriftene ble sendt til statsminister Gro Harlem Brundtland. Allerede kvelden etter folkemøtet tok fylkestinget til fornuft og bevilget kr.10 millioner ekstra. Derved var de to avdelingene berget.

Det ble et fantastisk møte. Det ble trafikk-kaos på vegene til sykehuset. Sindige folk fra Asker og Bærum tok hverandre i hendene og marsjerte rundt sykehuset. Flere deltok med appeller og en av dem, Leif U. Ruud målbar de fremmøttes forargelse og utbrøt «Dette finner vi oss ikke i! La oss slå oss sammen og danne en forening. Vi må fotfølge politikerne og sloss for sykehuset vårt». Stor jubel og et forslag om å skrive seg på en støtteliste fikk over 1000 navn. Grunnlaget for Venneforeningen for Bærum sykehus var lagt. Det ble valgt et interimsstyre med Audun Bell, Nils Mathisen, Helge Risberg, Leif Ruud og Kåre Samuelsen. Alle sammen fantastiske mennesker som hadde lang erfaring som sykehuspasienter. Leif U. Ruud ble foreningens første formann.

Formaliseringen av foreningen skjedde 16. mars 1992. Det var mye som skulle på plass, medlemsregister, startkapital og nettverk. Dette var en tid før pc og excel var blitt allemannseie. Driftsmidler kom inn gjennom salg av annonser i medlemsbladet, VBS nytt. Næringslivet og Budstikka fulgte opp. Lalla Sveaas Dahl og Nic Dons ga begge betydelige støttebeløp. Foreningen har gjennom årene mottatt betydelige støttebeløp fra enkeltpersoner, ikke minst som minnegaver fra avdødes familier.

Oppstartsårene var ikke bare enkle. Foreningen ble til å begynne med motarbeidet av fylkespolitikerne. Det vakte oppsikt at man engasjerte seg og kritiserte forholdene i helsesektoren. Fylkeskommunen var ikke spesielt populær og under demonstrasjonen hadde enkelte omtalt fylkespolitikerne som fy-politikere.

VBS definerte seg tidlig som vaktbikkjer med systemkritikk av fylkeskommunens håndtering av sykehuset. Fylkeskommunen ble oppfattet som et unødvendig og kostnadsgenererende mellomledd som pasientene fikk svi for. Til gjengjeld var ikke VBS styremedlemmene velkomne på fylkesstyrets møter.

Med ny direktør ble forholdet til VBS veldig anstrengt og foreningen fikk ikke holde møtene sine på sykehuset. Da steppet Budstikka inn og vartet opp med plass, kaffe og varm sjokolade. Det varte kun en kort periode og siden har samarbeidet med ledelsen på sykehuset vært meget bra. I dag har vi alle våre styremøter og medlemsmøter på «vårt» sykehus.

Det er mulig at konfrontasjonen mellom brukere og politikere og omtale som fy- politikere ble for ubehagelig. Helsereformen fra 2002 la et organisasjonskart som gjorde avstanden lang til det politiske apparat.

Ekstra lang ble den da Bærum sykehus i 2009 gikk fra å være eget fristilt helseforetak under det regionale Helse Øst til å bli del av det lokale helseforetak Vestre Viken som omfattet Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus, samt Blakstad og Lier psykiatriske institusjoner.

Dette har helt klart gjort det vanskeligere å nå frem med meninger til det politiske apparat. Uklart ble det også at det ikke var stedlig ledelse for alle funksjoner på sykehuset. Ledelse av røntgen- og laboratoriefunksjoner samt interne tjenester skjer fortsatt fra Drammen.

Derfor var Helseministeren litt uforberedt da Bærumskvinnene i 2015 i løpet av noen få dager samlet inn 12 500 underskrifter for å bevare Bærum sykehus som et frittstående sykehus, i eller utenfor Vestre Viken. Støtteerklæringen ble overlevert til Helseministeren på vårt temamøte i Sandvika. Men denne gangen var det ingen engstelige fylkespolitikere som satt med ansvaret.

Ledelsen i Vestre Viken har fått ett oppdrag som de forholder seg til, og det er å administrere Bærum sykehus sammen med de andre sykehusene innenfor gitte økonomiske rammer, inntil noe annet blir bestemt fra Stortinget. Stortinget har riktignok signalisert at det skal være stedlig ledelse på sykehuset uten at det er satt av bevilgninger til dette. Det at det fortsatt er avdelinger på sykehuset uten stedlig ledelse gir en slags Kafka situasjon der ingen egentlig tar ansvar for å sikre Bærum sykehus som et selvstendig faglige drevet sykehus. Kvinnslands-rapporten om organiseringen av sykehus i Norge, signaliserer heller ikke noen store forandringer.

VBS tror på et sterkt og tydelig lederskap og at tilstedeværende ledelse av egen arbeidsplass er spesielt viktig i et sykehus, både for de ansatte og for pasientene. Det er ingen grunn til å underslå at på flere områder har Vestre Viken vært gunstig for den økonomiske driften og for utviklingen av hensiktsmessig IT verktøy.

Venneforeningen har hele tiden vært opptatt av at vedlikehold på sykehus blir tatt på alvor. I motsetning til ressursbruken når man skal bygge nytt sykehus, har vedlikehold av sykehus blitt nedprioritert. Spesielt av det gamle bygget. Dette har ikke vært lett, men Kvinnsland rapporten har foreslått tiltak som ser spennende ut. Det er viktig at det lar seg gjøre å avsett nok penger til vedlikehold og drift av sykehuset samtidig som man har buffer til å håndtere uventete hendelser.

Venneforeningen har bidratt med midler til kompetansehevning. Allerede under fylkeskommunen ble sykehuset sulteforet med ressurser til etterutdanning og oppdatering av kunnskap. Forholdene har egentlig ikke endret seg mye og vi bidrar månedlig med ca. 20 000.- til dette formålet.

I tillegg har venneforeningen bidratt med støtte til verdifulle forskningsprosjekter. Bærum sykehus har en sterk forskningsavdeling og er i dag senter for forskningen i hele Vestre Viken og nyter godt av bevilgninger fra sentrale myndigheter.

Trivselstiltak er ikke et sykehus første prioritet, men å skape trivsel for pasienter og ansatte bestemmer sykehusets udefinerbare kultur. Det får ansatte til å yte mere og får pasienter til å bli raskere friske. Dette finnes det ingen resept på. Men takket være til dels store donasjoner fra organisasjoner og enkeltmennesker gjennom 25 år, har foreningen vært i stand til å gi betydelig bidrag til utsmykking, møbler, TV apparater, flygel og piano.

Som et av våre jubileumsbidrag har hele sittegruppen i vestibylen blitt trukket om med vaskbart og pent nytt slitesterkt stoff.

VBS har også tradisjon for å bidra med innkjøp av teknisk utstyr som gjør utredninger bedre og sikrere og noen ganger raskere og mindre smertefull. KOA eller kreftomsorgsavsnittet ble støttet av russen, Sanitetskvinnene, privatpersoner, Lions og en mengde andre. Av Jotun fikk VBS gratis maling og dermed hadde Bærum sykehus en av landets første omsorgsavdelinger for kreftpasienter.

Bærum sykehus første og eneste MR maskin ble innkjøpt for over 15 år siden med 5 millioner kroner fra VBS. Den er nå oppgradert og forhåpentligvis får vi MR maskin nr. 2 før året er omme.

I jubileumsåret har VBS også bidratt til en analysemaskin for rask avklaring av uklare infeksjonstilstander. Den skal stå i akutt mottaket og vil forhåpentligvis forkorte observasjonstiden i isolat fordi man får raskere løsning på uklare diagnoser og dermed raskere oppstart av riktig behandling.

VBS har som uavhengig organisasjon fritt kunnet uttale seg om forhold innad i Vestre Viken. Vi har benyttet kanaler lokalt i sykehuset og har hatt god kontakt med ledelsen i Vestre Viken og i Helse Sør-Øst. Samtidig har vi også kunnet kontakte våre ordførere og politiske organer på Stortinget. Vi har fått spalteplass i Budstikka og vi har hatt innlegg i lokale foreninger i Asker og Bærum og også i Drammen. I dag har VBS ca. 3300 medlemmer, i tillegg kommer foreninger/bedrifter.

Det har vært en fantastisk reise og ikke minst har møtet med pasienter, leger og administrasjon har vært veldig spennende og vist at en sak kan ha mange sider.

En stor honnør til våre sykehusverter som setter sitt preg på sykehuset. Man blir ydmyk i møte med alle de utrolig flotte personene som legger inn tonnevis med arbeid hver dag for å gi oss verdens best helsevesen og verdens beste sykehus.

25 års jubileet ble feiret den 11. mai 2017 med deltagelse fra ledelsen i Vestre Viken og Bærum sykehus, tillitsvalgte og ordførerne.

John Kjekshus, 11.05.17