Utskrift

Verden blir aldri den samme etter Corona

20200327 - Coronatider

 Verden blir aldri den samme etter Corona. Men en ting er sikkert: Bærum sykehus står som en klippe. Sykehuset har et kjempeteam som er veldig godt forberedt med gode Krisehåndteringsplaner. De har klargjort senger, respiratorer, avklaringstelt utenfor sykehuset. Det er kompetente krise-koordinatorer fra Leger uten Grenser, anestesilege, ortoped med erfaring fra militæret, samt sykepleiere og leger fra sentrale kliniske funksjoner på sykehuset. Plass og personell er frigjort ved at planlagte operasjoner er satt på vent. Alle som trenger øyeblikkelig hjelp vil få det. Er du så uheldig å brekke et ben så er det inngått en samarbeidsavtale med Martina Hansens Hospital som sikrer at bruddskadene får en forsvarlig behandling på Martina Hansen med ortopeder fra Bærum sykehus og Martina Hansens hospital i beste samarbeid. Alle pasienter med kreft er sikret vanlig utredning og behandling, slik det er bestemt i kreftforløps planen, med Kreftseksjonen ved Bærum sykehus overflyttet til lokaler i Martina Hansens Hospital. Leger og annet helsepersonell fra Martina Hansens Hospital er disponert til arbeide på Bærum sykehus. Hvis du er blitt akutt syk, ikke vent, men kontakt helsetjenesten ved symptomer som kan tyde på sykdom som krever behandling. Det er viktig at man ikke unnlater å oppsøke helsehjelp ved mistanke om hjerneslag, hjerteinfarkt eller andre typer alvorlige symptomer og sykdommer. Fastlegene og legevakten kan kontaktes, og sykehuset behandler alle akutt syke som krever sykehusinnleggelse.

På vegne av alle gode støttespillere oversendes i dag roser til alle de aktive på post med hilsen Venneforeningen for Bærum Sykehus. I tillegg ringte en spontan og engasjert Siri Bjotveit og sa at nå har de ansatte virkelig fortjent kaker som vi har videresendt til ansatte i frontlinjen.

27. mars 2020

John Kjekshus

Utskrift

Oppussingen av Bærum sykehus er ferdig

20200326 - Oppussing ferdig

 

Oppussingen av det gamle Bærum sykehus som er fra 1924 er nå endelig ferdig. Det har vært mye støy og støv for pasientene og mye hodebry for de ansatte som skulle drive god pasientbehandling uten å måtte avvise pasienter. Kapellet er flyttet til helt nye omgivelser og vil få helt ny innredning, nytt orgel og ny utsmykking. 

  26. mars 2020

 

Utskrift

Siste:

20200309 VBS - Utsettelse Temamte og rsmte-1

Utskrift

Drammen nye sykehus

20200313 - Drammen nye sykehus

  Drammen nye sykehus er under bygging. Bildet viser byggetomten under springfloen i februar 2020. Bygget er beregnet ferdig i 2025 til en pris av 10 milliarder kroner. På siste styremøte for Vestre Viken Helseforetak i februar i år fikk styret vite at med dagens inntjening ville ikke prosjektet være bærekraftig, dvs at inntektene fra sykehusene i Vestre Viken ikke vil kunne dekke renter og avdrag på byggelånet. Beskjeden fra styreformannen var at man straks måtte begynne å se etter poster som kunne kuttes, spares, investeringer som kunne legges på is for å bli bærekraftig. Venneforeningen for Bærum sykehus ser med bekymring på inndekningen av fremtidige behov for vedlikehold og funksjons tilpassing til en økende befolkning.

13. mars 2020  

 

Utskrift

Røntgenlegene på Bærum sykehus

20200306 - Rntgenlegene

  

Røntgenlegene på Bærum sykehus har nå gjort det mulig å ta bilde av hjertets egen blodforsyning

 

 

 

Røntgenlegene på Bærum sykehus har nå gjort det mulig å ta bilder av hjertets egen blodforsyning, koronararteriene eller kransarteriene. Kransarteriene ble første gang vist ved å føre et tynt rør inn fra en pulsåre i lysken tilbake til hjertet. Gjennom røret spruter man kontrast som så fyller kransarteriene samtidig som man tar et røntgenbilde. Dette er komplisert spesialistarbeid og blir bare utført ved spesielle hjertelaboratorier som på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Men for ett år siden fikk Bærum en spesiell CT maskin der man også kan fremstille kransarteriene uten å bruke innføring av rør til hjertet. Dette gir nesten like gode fremstilling av kransarteriene som i hjertelaboratoriet på Rikshospitalet. Hvorfor er dette så viktig? Hjerte muskelen er helt avhengig av kontinuerlig tilførsel av blod for å pumpe normalt. Dersom blodtilførselen strupes ved at det har kommet fettavleiring i veggen gir dette klemmende smerter og pusteproblemer hver gang man anstrenger seg og hjertemuskelen må arbeide mer. Disse smertene kalles angina pectoris. Stoppes blodtilførselen gjennom en kransarterie slutter muskelen som mister sin blodforsyning å fungere i løpet av 10-15 sekunder. Dersom blodtilførselen ikke kommer i gang igjen innen 6 timer blir det et infarkt, hjertemuskelen dør og blir erstattet av bindevev som trenger minimalt med blodtilførsel. Med denne undersøkelsen som kan gjøres på Bærum sykehus kan man nå raskt avgjøre om det er forandringer i blodkarene som kan gi angina eller livstruende infarkt og som trenger behandling. Gratulerer.

 John Kjekshus

 6. mars 2020

Uavhengige undersøkelser av
sikkerhet, kommunikasjon og
overlevelse viser at sykehuset
gir trygge tilbud til pasientene og
sykehuset skårer fortsatt høyt
på pasient tilfredshet. Bidrag fra
Venner av Bærum sykehus ble nevnt
spesielt fordi våre bidrag har skaffet
sykehuset ultralyd og MR utstyr som
gir raskere og mere skånsomme
undersøkelser for pasientene,
forbedret kreftdiagnostikk, simulator
utstyr til opplæring, og opprusting av
pasientrom.
Utskrift

Ny Nasjonal Helse og Sykehusplan

20200216 - Bent Hie

I november 2019 la regjeringen frem ny nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023. Den forrige fra 2015 handlet om sykehusstrukturen. Denne nye bryter med den forrige. Nå skal det legges vekt på helsefellesskap. Det skal det legges til rette for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. Videre skal det satses på barn/unge og psykisk helse, rus, eldre og personer med flere kroniske lidelser. Dette er tunge lidelser der medisin i dag mangler konkrete årsaksmekanismer som gjør det vanskelig å utvikle god behandling.

Utvikling av nye metoder og kunnskap om psykisk helse vil bli prioritert. Vi skal lære å bruke kompetansen bedre, der den har størst effekt. Pasienten må også få større ansvar for egen behandling. Teknologi skal gjøre det enklere å behandle pasienten i hjemmet. Samhandlingen mellom sykehusene og kommunen i akuttmedisin skal settes i system og effektiviseres.

Nye finansieringsordninger skal utprøves for å holde kostnadene under kontroll.

VBS tror at her er det lett å trå feil fordi satsningsområdene er så komplekse og fordi det å få koordinert bidrag fra to forskjellige forvaltningsnivåer alltid har vist seg vanskelig. Spesielt ille vil det være dersom det å spare penger blir den overskyggende målsetningen.

John Kjekshus
Leder
Venneforeningen for Bærum Sykehus

Utskrift

Sjefen har gjort jobben

20200216 - Jardar Hals

Det er med stort vemod vi får beskjed om at til høsten velger direktør Jardar Hals å gå av som direktør for Bærum sykehus etter oppnådd aldersgrense, 68 år i år. Han var Klinikkdirektør for Kvinne- og Barneklinikken i Drammen da han ble ansatt som Direktør ved Bærum sykehus i 2012. Jardar Hals er en allsidig fagmann, lyttende og med stor evne til å finne gode løsninger. Han har vært en god mann for Bærum sykehus, enten det er å fremme Bærums sak i Vestre Viken Helseforetak eller å holde engasjerte informasjons møter for ansatte, gjerne til eget musikk akkompagnement. Døren har alltid vært åpen for Venneforeningen for Bærum sykehus. Vi er blitt hørt når vi hevder pasientenes interesser og etterspør tiltak som kan gjøre det lettere å være pasient. En dyktig lege og en god administrator, en fantastisk kombinasjon. Vi vil savne deg.

Utskrift

Åtte millioner til forskning på Bærum sykehus

Bærum sykehus er senter for store forskningsprosjekter som kommer pasientene tilgode. Som en erkjennelse for dette har Vestre Viken gitt Bærum sykehus forskningsgruppe ved professor Arnljot Tveit 8 millioner for 2020. Forskningsprosjektene omfatter blant annet atrieflimmer, prostatakreft, blærekreft og opptrening av hofter etter operasjon.

To glade mottakere, Professor Arnljot Tveit til høyre og Direktør Jardar Hals til venstre

To glade mottagere, Professor Arnljot Tveit til høyre og Direktør Jardar Hals til venstre.

Utskrift

Det er i år 50 år siden (21. januar 1970) det nye Bærum sykehus ble vedtatt bygget.

Det gamle var da gått fullstendig ut på dato og det hastet med nytt bygg. Man regnet med at det ville ta 6-7 år å få bygget det fullt ferdig. Men det tok 14 år. Det minner oss om at ting tar tid. Idag trenger sykehuset mer plass og det er på høy tid å forberede seg på dette. En løsning er at sykehuset kan overta de lokalene som Asker og Bærum kommunale legevakt idag leier i sykehuset. Asker og Bærum Kommuner må se at de også har ansvar for at sykehuset får ekspansjonsmuligheter som de sårt trenger. De må derfor begynne å planlegge ny legevakt i eget bygg like ved siden av sykehuset slik at de beholder nærheten til spesialist helsetjenesten

 

Utskrift

Brev til styret i Vestre Viken og Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Venneforeningen er bekymret for vedlikeholdsbudsjettet for Bærum sykehus, og sendte i den forbindelse et brev til styret i Vestre Viken HF  og Helse- og Omsorgsminister Bent Høie den 7. juni 2017.

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!