Utskrift

Ny Nasjonal Helse og Sykehusplan

20200216 - Bent Hie

I november 2019 la regjeringen frem ny nasjonal helse og sykehusplan for 2020-2023. Den forrige fra 2015 handlet om sykehusstrukturen. Denne nye bryter med den forrige. Nå skal det legges vekt på helsefellesskap. Det skal det legges til rette for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. Videre skal det satses på barn/unge og psykisk helse, rus, eldre og personer med flere kroniske lidelser. Dette er tunge lidelser der medisin i dag mangler konkrete årsaksmekanismer som gjør det vanskelig å utvikle god behandling.

Utvikling av nye metoder og kunnskap om psykisk helse vil bli prioritert. Vi skal lære å bruke kompetansen bedre, der den har størst effekt. Pasienten må også få større ansvar for egen behandling. Teknologi skal gjøre det enklere å behandle pasienten i hjemmet. Samhandlingen mellom sykehusene og kommunen i akuttmedisin skal settes i system og effektiviseres.

Nye finansieringsordninger skal utprøves for å holde kostnadene under kontroll.

VBS tror at her er det lett å trå feil fordi satsningsområdene er så komplekse og fordi det å få koordinert bidrag fra to forskjellige forvaltningsnivåer alltid har vist seg vanskelig. Spesielt ille vil det være dersom det å spare penger blir den overskyggende målsetningen.

John Kjekshus
Leder
Venneforeningen for Bærum Sykehus

Utskrift

Sjefen har gjort jobben

20200216 - Jardar Hals

Det er med stort vemod vi får beskjed om at til høsten velger direktør Jardar Hals å gå av som direktør for Bærum sykehus etter oppnådd aldersgrense, 68 år i år. Han var Klinikkdirektør for Kvinne- og Barneklinikken i Drammen da han ble ansatt som Direktør ved Bærum sykehus i 2012. Jardar Hals er en allsidig fagmann, lyttende og med stor evne til å finne gode løsninger. Han har vært en god mann for Bærum sykehus, enten det er å fremme Bærums sak i Vestre Viken Helseforetak eller å holde engasjerte informasjons møter for ansatte, gjerne til eget musikk akkompagnement. Døren har alltid vært åpen for Venneforeningen for Bærum sykehus. Vi er blitt hørt når vi hevder pasientenes interesser og etterspør tiltak som kan gjøre det lettere å være pasient. En dyktig lege og en god administrator, en fantastisk kombinasjon. Vi vil savne deg.

Utskrift

Åtte millioner til forskning på Bærum sykehus

Bærum sykehus er senter for store forskningsprosjekter som kommer pasientene tilgode. Som en erkjennelse for dette har Vestre Viken gitt Bærum sykehus forskningsgruppe ved professor Arnljot Tveit 8 millioner for 2020. Forskningsprosjektene omfatter blant annet atrieflimmer, prostatakreft, blærekreft og opptrening av hofter etter operasjon.

To glade mottakere, Professor Arnljot Tveit til høyre og Direktør Jardar Hals til venstre

To glade mottagere, Professor Arnljot Tveit til høyre og Direktør Jardar Hals til venstre.

Utskrift

Det er i år 50 år siden (21. januar 1970) det nye Bærum sykehus ble vedtatt bygget.

Det gamle var da gått fullstendig ut på dato og det hastet med nytt bygg. Man regnet med at det ville ta 6-7 år å få bygget det fullt ferdig. Men det tok 14 år. Det minner oss om at ting tar tid. Idag trenger sykehuset mer plass og det er på høy tid å forberede seg på dette. En løsning er at sykehuset kan overta de lokalene som Asker og Bærum kommunale legevakt idag leier i sykehuset. Asker og Bærum Kommuner må se at de også har ansvar for at sykehuset får ekspansjonsmuligheter som de sårt trenger. De må derfor begynne å planlegge ny legevakt i eget bygg like ved siden av sykehuset slik at de beholder nærheten til spesialist helsetjenesten

 

Utskrift

Fake News

Liv Hammer Pyk skriver i Budstikka (21.8.2019) at Bærum sykehus må ut av Vestre Viken. Begrunnelsen bygger på et feilaktig regnestykke. Venneforeningen for Bærum sykehus vil ikke nekte for at vi var skeptiske til opprettelsen av Vestre Viken Helseforetak i 2009 fordi noen funksjoner ble overført fra Bærum sykehus til Drammen. Men nå er funksjoner delt mellom Drammen og Bærum sykehus. Drammen har ansvar for noen felles funksjoner som tidligere ble dekket av Oslo sykehusene (øye, øre-nese-hals-nevrologi og barneavdeling med prematurservice). Drammen har også akuttkirurgien for befolkningen som tilhører Kongsberg sykehus. Dette forklarer den tilsynelatende skjeve fordelingen av driftsmidler selv om pasientgrunnlaget for lokalsykehusoppgavene er størst for Bærum sykehus.

Utskrift

Brev til styret i Vestre Viken og Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Venneforeningen er bekymret for vedlikeholdsbudsjettet for Bærum sykehus, og sendte i den forbindelse et brev til styret i Vestre Viken HF  og Helse- og Omsorgsminister Bent Høie den 7. juni 2017.

 

Utskrift

Venner av Bærum Sykehus historie

Venneforeningen er i år 25 år gammel.

Dannelsen av venneforeningen kom i kjølevannet av en spontan aksjon utløst av at eieren, den gang Akershus fylkeskommune, påla sykehuset å spare inn flere millioner kroner. Avdelingene for kvinnesykdommer og rehabilitering ble foreslått nedlagt. Sykehuset var i en elendig økonomisk forfatning og tusenvis av pasienter sto på venteliste for undersøkelse og behandling. Resursene i fylkeskommunen var små og det var stor rivalisering mellom sykehusene i Akershus. Slik sett er det det er intet nytt under solen. Irritasjonen var stor, sykehuset var jo knapt 10 år gammelt og veien til Sentralsykehuset i Akershus (SiA) var lang. Man mente som i dag at Bærum sykehus var et fullgodt sentralsykehus-tilbud for Vestre Akershus.

Utskrift

Venner av Bærum sykehus – versus Vestre Viken HF og Helse Sør Øst RHF

I nummer 2/2016 av VBS-Nytt gjenga vi det brevet vi sendte til styret i VVHF.  Likeså det brevet vi forfattet sammen med venneforeningene på Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

 

Hva har skjedd?

Utskrift

Møblene i vestibylen på sykehuset er trukket om

09.02.2017

VBS har i lenger tid forsøkt å få Klinikk for Intern Service i VVHF (Vestre Viken helseforetak) til å finne midler til å pusse opp alle møblene i resepsjonen. Disse er i tekstil, er slitte og vanskelige å holde rene. Penger til vedlikehold av inventar styres ikke av det enkelte sykehus i VVHF, men kommer fra den nevnte avdeling.

Utskrift

Enestående hjertestudie

Forsker på folk som er født i 1950

hjertestudie

Bærum sykehus har startet et unikt forskningsprosjekt for å finne ut hvem som står i fare for å få hjerteflimmer. Alle innbyggere født i 1950 inviteres til en gratis helsesjekk.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!