Venner av Bærum Sykehus er til for å hjelpe Sykehuset på forskjellige måter. På denne siden finner du retningslinjer, informasjon om søknadsprosessen, lenke til innsendingsskjema, kontaktperson og nedlastbare dokumenter relatert til den økonomiske støtten vi kan bidra med. 

 

 Retningslinjer

Venner av Bærum sykehus kan gi økonomisk støtte til følgende:

 • Faglig utvikling for organisatoriske enheter ved sykehuset
  • Søknaden skal inneholde program, kostnader, antall deltakere og attesteres av avdelingsleder
 • Miljø – og trivselstiltak for pasienter og ansatte
  • Søknad kan fremmes av pasienter, pårørende, ansatte og ledere
  • Søknaden skal attesteres av avdelingsleder og representant for koordinerende helseforetaksfunksjoner der det er aktuelt.
 • Medisinsk-teknisk utstyr
  • Søknaden må inneholde oversikt over totale kostnader, herunder driftsutgifter og attesteres av avdelingsleder og klinikkdirektør
  • Det forutsettes delfinansiering fra helseforetaket
 • Dekning av kursavgift inntil 5000 kr for deltakelse på pasientrettede og kortvarige konferanser, seminar, kurs og fagmøter
  • Støtte kan innvilges for inntil to ansatte fra samme avdeling til samme formål.
  • Søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på VBS nettside. Bærum Sykehus kan legge ut informasjon om dette, med lenke til VBS’ side på sitt intranett
  • Hele skjemaet skal fylles ut med tydelig skrift og signeres av søker og attesteres av avdelingsleder.
  • Kursavgift skal dokumenteres.
  • Søknader uten utfylt skjema blir ikke behandlet.
  • Kursrapport på omlag 1 side må sendes inn innen 1 mnd. etter avsluttet kurs. 
  • Rapporten skal omtale 3 forhold:                                                                                                                             

  -Temaene på kurset/konferansen

  -Hvilket læringsutbytte deltakelsen gav

  -Hvordan læringsutbyttet kan overføres til arbeidssituasjonen

  • Innvilget beløp overføres i etterkant av kurset, så snart kursrapport er mottatt.
  • Utgifter til reise og opphold dekkes ikke
  • Det gis ikke støtte til videreutdanning og forskning.

 

Behandlingstid

Alle søknader må ihht. vedtektene behandles i styremøte. Behandlingstiden kan derfor bli noen uker.

 

Søknadsprosessen

Før innsending:

 • Last ned søknadsskjema fra dokumentoversikten nedenfor, sett deg inn i retningslinjer og veiledning
 • Fyll inn søknadsskjemaet, signer det, og sørg for nødvendige underskrifter. Lagre det i pdf-format
 • Dersom sykehuset legger ut kursavgiften for deg, kan du oppgi avdelingens kontonummer og føre avdelingen som eier i skjemaet, så sørger Venneforeningen for direkte overføring av innvilget støtte til avdelingen. Dette forutsetter rettidig innlevert sluttrapport 
 • Samle inn nødvendig, relevant dokumentasjon - i form av eventuelle lenker eller vedlegg

Innsending:

Fyll inn feltene i  formen på denne kontaktsiden >>Kontakt (vabs.no) << : 

 • Merk emne ‘<Etternavn> <Fornavn> <gjeldende dato for aktiviteten>’.                   
 • Noter avdelingsnavn og 1-2 korte setninger om hva søknaden gjelder i meldingsfeltet.
 • Trykk på send-knappen.

Du vil da umiddelbart få opprettet en sak med saksnummer på VBS' saksbehandlingssytem.  dette bekreftes med et popup-vindu på kontaktsiden og i en epost, med lenke til saken. (Bruk ikke kontaktsiden, send heller ikke epost utenom gjennom sakslenken!) 

 • Trykk på lenken i den mottatte eposten for å komme til saken
 • Last opp vedlegg 'søknadskjema' og relevant dokumentasjon
 • Legg til eventuelle lenker som kommentar! (lenkene virker ikke fra skannede dokumenter)
 • Legg til kommentar 'vedlagt søknadskjema og dokumentasjon '<x,y og z>
 • Trykk send
 • Du vil umiddelbart få bekreftelse på epost om at saken er oppdatert (med dine vedlegg og kommentarer)

Oppfølging:

All oppfølging skjer i saksbehandlingssystemet gjennom lenken du har mottatt på epost:

 • Du får epost fra oss når saken oppdateres
 • Selve oppdateringen ligger i saken i saksbehandlingssystemet, som du når gjennom lenken
 • Du kan legge til vedlegg og kommentarer underveis ved behov
 • Du får svar fra VBS når saken er ferdig behandlet, og vedtak fra styret foreligger

Avslutning og lukking av saken:

 • Send inn sluttrapport, gjerne med bilder, som eventuelt kan deles i VBS-Nytt og lignende. Dette legges til i sakslenken av søker
 • VBS overfører penger når sluttrapport er mottatt, om ikke noe annet er avtalt underveis
 • VBS lukker saken når sluttrapport er mottatt og penger overført
 • For å få utbetalt støtte må sluttrapport og kvittering på betalt kursavgift sendes innen fire uker etter avsluttet kurs. Etter denne fristen bortfaller støtten fra Venner av Bærum Sykehus.

Innvilget støtte til kurs/konferanser - krav til rapporter:

Kursrapport på omlag 1 side må sendes inn innen 1 mnd. etter avsluttet kurs. Rapporten skal omtale 3 forhold:

 • Temaene på kurset/konferansen
 • Hvilket læringsutbytte deltakelsen gav
 • Hvordan læringsutbyttet kan overføres til arbeidssituasjonen

 

Har du spørsmål?

Vår kontaktperson for søknader: Torild Røren, tlf 905 53 401

 

Dokumenter til nedlasting