Utskrift

Lederen har ordet

Publisert 30.10.2019 23:40  |  Endret 14.01.2020 22:43

 VBS Nytt 0313

 

Hvorfor er venneforeningen så viktig?

 

Venneforeningen for Bærum sykehus (VBS) runder nå 27 år. Foreningen har et stort arkiv som er spennende lesning og gir grunnlag for ettertanke om frivillighet og mulighetene for å gjøre en forskjell. Som mange andre frivillige foreninger ble VBS stiftet fordi sykehuset ble offer for kortsiktig offentlig sparing uten at det ble gjort noen tilfredsstillende utredning av konsekvensene for helsetilbudet til innbyggerne i Asker og Bærum.

En gruppe snartenkte kvinner og menn som hadde følt på kroppen hvor viktig det er med et godt sykehustilbud, gjorde felles innsats og argumenterte meget høylytt mot å beskjære sykehusets rehabiliterings- og fødetilbud. Det tar som kjent kort tid å bygge ned fagmiljøer, men lang tid å bygge dem opp igjen. Fylkespolitikerne ble kalt fy-politikere og innbyggerne engasjerte seg og dannet ring rundt sykehuset. Leif Ruud var den første lederen og foreningen fikk raskt 7000 medlemmer. Det ble grepet inn på høyeste politiske nivå og vedtaket ble omgjort. I dag har sykehuset ansvaret for rehabilitering for hele Vestre Viken, driver effektiv slagbehandling og forebygging av demens. Fødeavdelingen skårer høyt i sammenligning med andre sykehus. Ingen ville i dag tenke seg muligheten av å være uten disse nøkkelavdelingene på Bærum sykehus.

Opp igjennom årene har foreningen gått på barrikadene flere ganger. Det er verdt å nevne noen av dem. I 2002 da sykehuset ble en del av Helse Øst, fikk de tildelt Ullevål sykehus som nytt regionsykehus i stedet for Rikshospitalet. Rikshospitalet ble gjort til regionsykehus for Helse Sør. Foreningens innsats førte til gjennomslag for å beholde Rikshospitalet som regionsykehus med lang tradisjon for godt samarbeid.

I 2002 ble det klart at Drammen sykehus ble prioritert med utstyr. Venneforeningen iverksatte en storstilt innsamling av midler til en ny MR maskin til sykehuset. Gjennom store annonser i Budstikka og brev til alle husstandene ble det i løpet av kort tid samlet inn over 1.5 millioner kroner til prosjektet og sykehuset fikk sin første MR maskin.

I 2009 ble Helse Sør og Helse Øst slått sammen til ett helseforetak, Helse SørØst. Da ble Bærum sykehus en del av Vestre Viken helseforetak og Drammen sykehus skulle være et overordnet sykehus med ledelsen sentralisert til Drammen. All styring og møtevirksomhet skulle skje fra Drammen. VBS har i alle år argumentert for at lokalt lederskap er viktig og spiller rolle for effektiv og god pasientbehandling og dernest for god økonomistyring. Etter kort tid ble dette også akseptert av ledelsen i Drammen og Bærum sykehus har hatt en god utvikling med en lokal administrasjon.

Venneforeningen har hele tiden vært opptatt av at vedlikehold på sykehus blir tatt på alvor og at det blir avsatt øremerkede midler til dette. Bygging av nytt sykehus i Drammen skjer ved at byggelån bevilges over statsbudsjettet. Rehabilitering og vedlikehold av bestående bygnings-masse må derimot skje over drifts inntekter. Dermed blir vedlikehold av eldre sykehus lett nedprioritert. I 2016 hadde VBS et møte med administrasjonen i Helse SørØst der vi etterlyste avsetninger til et eget vedlikeholdsbudsjett. Jubelen var stor da direktør Wisløff i Vestre Viken i 2017 øremerket penger over 10 år for vedlikehold av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK midler) som skulle være uavhengig av byggingen av Drammen sykehus. Som et synlig resultat skjer det i dag en storstilt rehabilitering av både eldre og yngre deler av Bærum sykehus.

Venneforeningen har bidratt med midler til kompetansehevning og utstyr som kommer pasientene til gode. Allerede under Fylkeskommunen ble sykehuset sulteforet med ressurser til etterutdanning og oppdatering av kunnskap. Forholdene har egentlig ikke endret seg mye og vi bidrar månedlig med ca. 20 000.- til etterutdannelsesformål samtidig som foreningen har støttet anskaffelse av undersøkelses- og behandlingsutstyr med nærmere 15 millioner kroner totalt.

I dag går sykehuset veldig bra og det er lite støy som engasjerer til støtteaksjoner. Men det er også i dag viktig å fortsette å slå ring om sykehuset. De fleste av oss vil før eller senere ha behov for et sykehus som vi vil skal fungere godt. Foreningen har fortsatt 3000 medlemmer, men vi trenger flere for å fortsette arbeidet. Dagens budskap til hver enkelt er derfor: rekrutter ett nytt medlem!

John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum Sykehus

Oktober 2019