Utskrift

Hvorfor er vi

Publisert 18.02.2011 14:12  |  Endret 04.11.2015 12:38

Foreningen ble stiftet for å stå vakt om lokalsykehuset fordi fødeavdelingen var truet med nedleggelse.  Asker og Bærum var begge i stor vekst og Foreningen så behovet for å være ”pådriver” overfor fylkeskommunen for at tilstrekkelige midler ble tilført sykehuset slik at det kunne fremstå som et godt lokalsykehus med tilstrekkelige ressurser og gjøre sykehuset til en god arbeidsplass med kompetanse på behandling, pleie og omsorg for den enkelte pasient.

Eierskap:

Staten overtok eierskapet av de offentlige sykehus 1. januar 2002.  Asker og Bærum sykehus ble eget helseforetak under Helse Sør.  I 2009 ble Helse Sør og Helse Øst slått sammen til ett helseforetak og Bærum sykehus ble lagt inn i  Vestre Viken Helseforetak sammen med Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus.  Behovet for en venneforening er ikke blitt mindre.  Det har VBS erfaring for.  Helsereformen ser ikke ut til å ha funnet sin endelige form.  Innsparinger, forslag om å sentralisere tjenester til de store sykehusene og endringer som legger begrensninger på pasientbehandlingen dukker stadig opp.  Høsten 2015 vil det komme en ny Nasjonal Helse og Sykehusplan som på nytt vil vurdere organiseringen av spesialisthelsetjenesten.  Dette vil Venner av Bærum Sykehus engasjere seg i.

Målformuleringen i foreningens vedtekter:

Venner av Bærum Sykehus skal som venneforening

  • arbeide som interessegruppe for pasientene og være pådriver overfor myndighetene
  • aktivt initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasientene ved sykehuset og deres pårørende
  • gi støtte til opplæringstiltak og i spesielle tilfelle trivselstiltak for ansatte ved sykehuset
  • i spesielle tilfeller bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr
  • kommunisere med Vestre Viken HFs styre, ledelse og andre aktuelle parter om sykehusets drift og tilbud, herunder også rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten
  • ta initiativ til og bidra i prosjekter