Personvernerklæring

Venner av Bærum sykehus (VBS) er pålagt å behandle personopplysninger i samsvar med Lov om personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan vi innhenter, mottar, lagrer og bruker personopplysninger. Vi trenger slike opplysninger forå oppfylle foreningens formål, som er å være interessegruppe for pasientene, og arbeide for at Bærum sykehus opprettholdes og videreutvikles som et ledende, moderne akuttsykehus med spesialfunksjoner.

Styret har det overordnede ansvar for behandling av personopplysninger. Behandlingsansvar for konkrete oppgaver kan delegeres etter vedtak i styret og i samsvar med foreningens vedtekter.

Medlemmene eier sine personopplysninger, og har rett til å vite hvordan de blir brukt. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til foreningens sekretær. Personvernerklæringen er tilgjengelig på vårt nettsted, sammen med relevant kontaktinformasjon.

Medlemskap

Medlemskap forutsetter at vi innhenter og lagrer personopplysninger. Navn og postadresse blir brukt i forbindelse med utsendelse av vårt medlemsblad VBS-Nytt og innkreving av kontingent. Hvert medlem blir tildelt et medlemsnummer. E-postadresse og telefonnummer kan registreres i forbindelse med annen kommunikasjon med medlemmene.

Ved innmelding samtykker du til at foreningen bruker dine personopplysninger til overnevnte formål. Vi forplikter oss til ikke å dele medlemsinformasjon med andre. Etter avsluttet medlemskap er det nødvendig å lagre personopplysningene i 5 år av hensyn til oppbevaringsplikt i henhold til regnskapsloven. Deretter blir de slettet.

Gaver

VBS mottar pengegaver fra enkeltpersoner (minnegaver, åremålsgaver med mer). Disse blir registrert med navn og inngår i takkeprosedyre, og blir deretter slettet.

E-post

Medlemmene kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Sensitiv informasjon bør derfor ikke sendes per e-post. Dersom vi mottar e-post med sensitivt innhold, blir e-posten behandlet i henhold til innhold og deretter slettet.

Medlemsblad

Medlemmene får tilsendt vårt medlemsblad VBS-Nytt pr. post. En distribusjonsliste med navn og adresser blir utarbeidet for hvert nummer av
bladet. Denne listen blir slettet etter at bladet er distribuert. Medlemsbladet er også tilgjengelig på vårt nettsted www.vabs.no.