Venner av Bærum Sykehus (VBS) er en politisk uavhengig forening for pasienter og pårørende ved Bærum Sykehus. 
Foreningen ble stiftet i 1992 og alle som støtter foreningens formål kan bli medlemmer. Det kan være enkeltpersoner, familier og organisasjoner.
Foreningen hadde ved utgangen av 2019 2866 medlemmer og 17 organisasjoner. Foreningen ledes av et styre på 8-10 personer, som avholder minst 10 styremøter årlig, hyppige møter med ledelse, fagorganiserte og ansatte ved Bærum sykehus, møter med ledelsen i Vestre Viken og det politiske sykehusutvalget for Asker og Bærum kommune. Styret holder medlemmene orientert om virksomheten gjennom medlemsbladet VBS-nytt, hjemmesiden (VABS.no), facebook, andre media og temamøter.

Visjon 
Bevare og styrke Bærum sykehus som et nasjonalt ledende sykehus med akutt- og spesialfunksjoner.
 
Verdier
Respekt - Mot - Bry seg - Handlekraft
 
Mål
1. Være en politisk uavhengig interessegruppe for pasienter og pårørende
2. Være en aktiv pådriver og opinionsleder overfor lokale, regionale og nasjonale helsemyndigheter for å styrke Bærum sykehus
3. Bidra til at Bærum sykehus sikres tilstrekkelige ressurser til vedlikehold og utvikling av sykehusets bygninger og utstyr,
og videreutvikle et godt faglig medisinsk miljø for å levere helsetjenester av høy kvalitet
4. Sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger på Bærum sykehus
5. Bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme og rolle
6. Initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus
7. Skaffe midler, primært til pasientrettede tiltak og kompetanseheving for ansatte ved Bærum sykehus
8. I spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr
9. Aktiv informasjon til medlemmer av Venner av Bærum Sykehus