Nytt sykehus i Drammen– hva betyr det for Bærum sykehus? 

Stig Grydeland 

Leder, Venner av Bærum Sykehus

 

Byggingen av nytt sykehus i Drammen har startet. Venner av Bærum Sykehus synes det er bra at befolkningen i vestre Viken får et nytt sykehus. Det arbeid som er gjort på forskjellige nivå i prosessen så langt, framstår også som grundig og profesjonelt.

Det vi imidlertid er mer tvilende til, er holdbarheten i planforutsetninger på kapasitet og økonomisk gevinstrealisering/effektivisering.

Planlegging og bygging av et nytt sykehus er en prosess med definerte faser fra idefase til konseptfase til prosjektfase og til slutt oppstart. Prosessen går over flere år og skal sikre samsvar mellom beslutninger og planforutsetninger, samt gi nødvendig demokratisk forankring.

Det vil da gå flere år fra oppstart av planleggingsarbeidet til bygging igangsettes. Helse Sør- Øst RHF, som er byggherre, ga sin tilslutning til Forprosjektrapporten i 2019. Planprosessen hadde da pågått fra 2015 med formaliserte vedtak i 2016.

Som for andre sykehusprosjekter baserer også dette seg på framskrivningsmodeller og beregninger basert på kvalifiserte hypoteser.

Mye vil endre seg underveis, og det er en konstant utfordring å justere prosjektet i forhold til planforutsetningene. Sammensetningen av befolkningen endrer seg, sykeligheten endrer seg, behandlingsmetoder endrer seg, den medisinsk tekniske utvikling går videre, og digitaliseringen blir en stadig større del av sykehusdriften.

I forprosjektrapporten er følgende funksjoner foreslått flyttet til Bærum sykehus:

  • Endret område for lokalsykehusfunksjon: Om lag halvparten av befolkningen i Røyken kommune.
  • Nevrologi: Generell poliklinikk for lokalsykehusområdet for Bærum sykehus.
  • Barne - og ungdomsavdelingen: Generell poliklinikk for lokalsykehusområdet for Bærum sykehus
  • Mikrobiologi, farmakologi og medisinsk biokjemi: Arealreduksjon i Drammen på 300m2 til Bærum sykehus

Vi synes det er bra at dette nå er lagt til grunn som en planforutsetning.  

Bærum sykehus er akuttsykehus og har også områdefunksjoner i vestre Viken for følgende:

  • Plastisk kirurgi
  • Fedmeoperasjoner
  • Forebyggende medisin for barn, unge og voksne
  • Aldersmedisinsk kompetansesenter

 

I den videre prosess med oppgave og funksjonsfordeling vil Bærum sykehus kunne bidra til gevinstrealiseringen/effektivisering ved å bli tilført:

  • Øyepoliklinikk. Injeksjonsbehandling er allerede besluttet utført ved Bærum sykehus.
  • Robotkirurgi. Robot til Bærum sykehus vil vesentlig forbedre tilbudet og øke kapasitet innen eksisterende kirurgisk tilbud ved Bærum sykehus. Flere lokalsykehus i Helse Sør-Øst etablerer nå tilbud innen robotkirurgi fordi det etterspørres av pasienter innen ulike fagfelt, og mange har det allerede. For å fremme videre utvikling innen kirurgi og være konkurransedyktig overfor pasienter, men ikke minst for å rekruttere framtidige kirurger, så er det viktig at også Bærum sykehus etablerer et tilbud innen robotkirurgi.

Videre synes vi også det er bra at Vestre Viken helseforetak allerede i 2017 besluttet et stort investeringsprogram for Bærum-, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden. Prosjektet går over flere år og har en kostnadsramme på 1,6mrd. med 669 mill. til Bærum sykehus. Som for nytt sykehus i Drammen er også dette prosjektet preget av stor risiko. Det ble allerede i styresaken 2017 påpekt at samlokalisering av barne – og ungdomspsykiatritilbud på Bærum sykehus ville føre til at kostnadsrammen ville bli overskredet. Prosjektet er også i sin helhet forutsatt finansiert gjennom effektiviseringskrav i de årlige budsjetter.

 

Prosjektet nytt sykehus går i styringslinjen til Helse Sør-Øst RHF, mens investeringsprogrammet går til Vestre Viken helseforetak.  

En viktig forutsetning for begge prosjekter er koordinering og avhengigheter. Planforutsetninger i sykehusprosjektet henger også sammen med bygningsmessige endringer, oppgraderinger og vedlikehold i de andre sykehusene i Vestre Viken helseforetak. Med to styringslinjer er dette et forhold som øker risiko i forhold til det som blir det endelige pasienttilbud til befolkningen. 

 

De to siste sykehusbyggene i Helse Sør Øst, Ahus og Østfold, har begge hatt utfordringer knyttet til økonomi og kapasitet. Kostnadene for nytt sykehus i Drammen er anslått til 10,5 mrd. Egenkapitalkravet til Vestre Viken helseforetak (salg av eiendom og effektivisering) er anslått til 1,5 mrd.  I gevinstrealiseringsplanen er effektiviseringsgevinsten beregnet til mellom 90 og 150 mill. Gevinstrealiseringsplanen legger til grunn en reduksjon på 178 årsverk. Deretter kommer det årlige  kravet i Avbyråkratiserings og effektivitetsreformen fra regjeringen som i år er satt til 0,5 % og til slutt effektiviseringen i investeringsprogrammet på 1,6 mrd.

Risiko knyttet til økonomi og kapasitet vurderer vi som minst like store som for disse prosjektene som det var for Ahus og Østfold.

Effektiviseringskravet fra Helse Sør Øst RHF til nytt sykehusprosjekt er adressert til Vestre Viken helseforetak og vil direkte berøre Bærum sykehus på samme måte som vedlikeholdsprogrammet. Dette kommer til uttrykk som kutt i det årlige budsjettet for Bærum sykehus.

Spesialisthelsetjenesten har etter helsereformen vært gjennom et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid. Dette har på mange måter vært både nyttig og nødvendig. Spørsmålet er nå imidlertid hvor langt effektiviseringen kan gå uten at det får negative konsekvenser for pasienttilbud og ansatte.

Det samlede effektiviseringskrav i byggeprosjekt og vedlikeholdsprogram er svært krevende for ledelse og ansatte på de kliniske enheter i sykehusene.

Vi tror ikke det lar seg gjøre å gjennomføre en så omfattende effektivisering som er lagt til grunn i disse prosjektene uten at det går ut over pasienttilbudet på Bærum sykehus. For å unngå dette må det tilføres friske midler.

 

November, 2021