ABC-enhet vil styrke fødetilbudet v/ Bærum Sykehus

ABC-enhet vil styrke fødetilbudet v/ Bærum Sykehus

Publisert av Stig Bjørn Grydeland den 10.10.22. Oppdatert 02.11.22.

En ABC enhet er en jordmorledet enhet som tilbyr kvinner med lavrisikosvangerskap integrert  svangerskaps - , fødsels -  og barselomsorg på samme sted med samme personale. Stikkordet er kontinuitet.

ABC enheten ved Aker sykehus startet opp i 1997 og ble flyttet til Ullevål universitetssykehus i 2004.

Det er enheter ledet av jordmor på flere sykehus, men enheten på Ullevål er den eneste med full kontinuitet hvor også svangerskapskontrollene er inkludert. Systemansvaret for disse ligger i primærhelsetjenesten. Sommeren 2022 ble tilbudet ved Ullevål redusert, og det er planlagt avviklet i sin helhet når Ullevål sykehus legges ned.

En nedleggelse av ABC enheten ved Ullevål vil også bety en svekkelse av fødetilbudet i Asker og Bærum. Asker kommune ved ordføreren vil ta saken opp og be om at tilbudet ved Ullevål opprettholdes.

Saken har også vært omtalt i Budstikka av kommunestyrerepresentant Tonje Lavik.

Hun skriver bl.a.: «Vi kan ikke få færre ABC enheter, vi bør tvert imot få flere. En av mulighetene jeg mener kan ses på som et naturlig neste steg, er hvorvidt en slik ABC enhet også kan opprettes på Bærum sykehus.»

Venner av Bærum Sykehus støtter dette.

Erfaringene med ABC enheter er faglig medisinsk gode. Det kan bl.a. nevnes Cochrane studie 2016, Jane Sandall m.fl. som konkluderte med at kvinner på ABC enheter erfarte mindre komplikasjoner og var mer fornøyde med omsorgen enn tilsvarende på andre fødeenheter. Det var færre for tidlig fødte barn, flere normale/spontane fødsler, sjeldnere sugekoppforløsning og kvinne hadde sjeldnere behov for epiduralbedøvelse.

ABC enheten ved Ullevål er som påpekt ovenfor den eneste enheten i Norge i dag som drives etter dette kontinuitetsprinsippet. Kvinnene i Asker og Bærum vil få et redusert tilbud hvis enheten legges ned. ABC tilbudet er faglig godt, brukererfaringene er gode og ikke minst, det etterspørres av kvinner i stadig økende grad – også i Asker og Bærum. 

Dagens fødetilbud i Vestre Viken er organisert i to nivåer: fødeavdelinger (Ringerike, Kongsberg og Bærum) og kvinneklinikk (Drammen). Hensikten med nivåinndelingen er å gi fødende en tilpasset fødselsomsorg med høy beredskap tilgjengelig for kvinner og barn med risiko for komplikasjoner.

Fødeavdelingen ved Bærum sykehus tar hånd om kvinner med normale forløp og med moderat risiko tilpasset avdelingens kompetanse. Et ABC tilbud med kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid ved avdelingen i Bærum sykehus vil styrke fødetilbudet til alle kvinner i Vestre Viken. Det vil bety en videreutvikling av fødetilbudet ved sykehuset, styrke kompetansen og ha en positiv effekt på rekrutteringen.

Det antas at tilbudet vil kunne integreres i dagens avdeling overkommelige kostnader. Det vil kreve noe styrket bemanning, men sannsynlig lave kostnader knyttet til bygningsmessige endringer og utstyr. Økt aktivitet vil også generere inntekter. En integrering av svangerskapskontroller vil også ha en sannsynlig samfunnsmessig totalgevinst.

 

Stig Grydeland

Leder Venner av Bærum Sykehus