Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

Publisert av Geir Schjetne den 13.11.20.

Når høyrepolitikere i Bærum ber om å vurdere utredning av private legevakttjenester, fordi man ikke er fornøyd med hvordan legevakten fungerer blir jeg bekymret. Da sprer man resursene utover og mister fordelen ved at fagfolkene kan arbeide i større grupper. Venneforeningen for Bærum sykehus har lenge etterlyst en legevakt som fungerer mere på pasientenes premisser. Med det mener vi bedre tilgjengelighet på telefon, kortere ventetider på legevakten, bedre oppfølging i venterommet og bedre parkeringsmuligheter. Når man foreslår å opprette flere mindre legevakter i privat eller kommunal regi da forstår man ikke sakens kompleksitet.

Legevakten er bemannet dels med faste ansatte leger på dagtid, dels med fastleger med egen praksis som må dekke ettermiddag, kveld og natt på legevakten. Korte telefontider hos fastlegene gjør at pasientene ikke får kontakt med sin fastlege og henvender seg derfor til legevakten. Akutte skader og infeksjonstilstander hos barn og voksne tar varierende tid å få utredet og behandlet, det er ventetider på laboratoriesvar og røntgenundersøkelser som ikke kan planlegges på forhånd.  Hastepasienter vil alltid gå foran og føles ofte urettferdig for den som allerede har ventet lenge uten en skikkelig forklaring. Pågangen til legevakten er svingende i forbindelse med epidemier og pandemier, og andre uforutsette situasjoner. Felles for dem alle er at det skaper angst og usikkerhet hos pasientene som har behov for kvalifiserte tiltak 24 timer i ukens 7 dager.  Dette koster. Det er personalutgiftene som er den store utgiften. Forslaget om å spre personalet på flere steder er en dårlig idé som ikke vil gi bedre legevaktdekning. Det vil spre resursene og føre til en forverret situasjon for alle, pasienter og ansatte.

 I stedet etterlyser Venneforeningen for Bærum sykehus en gjennomgang av Legevakten. Kommunen bør snarest starte planleggingen av en ny og funksjonell legevakt. Kommune politikerne må forberede seg på at sykehuset trenger lokalene som kommunen i dag leier i Bærum sykehus. Kommuner vi sammenlikner oss med har egne legevakter utenfor sykehuset. Det byr på en enestående mulighet til å lage skreddersydde løsninger, sammen med andre samarbeidende virksomheter i kommunen, f.eks Kommunens akuttmedisinske senter. Ringerike og Drammen har løst det ved å legge kommunens legevakt utenfor, men i nærhet til sykehuset slik at man lett kan overføre pasientene ved behov til spesialist heletjenesten. Flere faste leger med vaktforpliktelse og bedre kontinuitet må ansettes slik at man får dekning også på kveld og natt og når pågangen er stor. Hvorvidt fastlegene i det hele tatt bør inngå i vaktordningen bør diskuteres. Bruk av fastlegene på legevakten reduserer deres tilgjengelighet i egen praksis og fører til at pasientene heller søker seg til legevakten.  Man bør også legge til rette for at fastlegenes bruk av telefontid og tilgjengelighet på dagtid kan bli bedre.

Mangelen på parkeringsplasser må løses sammen med Vestre Viken som har ansvaret for området. Oppgradering av telefontjenesten burde være en selvfølge, slik at den pålagte fristen for å besvare henvendelser til legevakten innen 2 minutter overholdes. Uansett om man vurderer å opprette nye legevakter i privat eller kommunal regi vil det spre resursene og totalt sett gi dårligere kvalitet og sikkerhet for brukerne. Det er heller ikke godt nok at Legevakten selv er fornøyd med tjenesten i dag, det er det pasientene som avgjør. 

John Kjekshus

Leder, Venneforeningen for Bærum Sykehus

 

BUDSTIKKA.NO :

 Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

 Legevakten skal sikres bedre betingelser

 Legevakten igjen